Νέα από το e-forologia.gr (22/06/2022)

Άρθρα

Η διαφορά μεταξύ συμμετεχόντων και συνδικαιούχων κοινών τραπεζικών λογαριασμών

Ερωτήματα

Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων και mydata

A.E. έχει συνάψει σύμβαση για πώληση των εμπορευμάτων της από τρίτες επιχειρήσεις (πώληση για λογαριασμό τρίτων).

Οι τρίτοι (αντιπρόσωποι), χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό τους δικούς τους Φορολογικούς μηχανισμούς για την έκδοση των παραστατικών λιανικών και χονδρικών πωλήσεων για λογαριασμό μας.

Σχετικά με τις υποχρεώσεις των mydata μπορείτε να μας διευκρινίσετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που πωλούν για λογαριασμό μας (αντιπρόσωποι) και ποιες της Α.Ε.;

Απάντηση:

 1. Όσον αφορά το myData, σχετικά με τα δεδομένα που διαβιβάζονται ορίζεται σχετικά:

  • ΠΟΛ.1138/2020, άρθρο 3 παρ. 5 : «Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του Ν.4308/2014), τα δεδομένα της συναλλαγής που διαβιβάζονται από τον τρίτο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας αφορούν την αμοιβή-προμήθειά του, τον ΦΠΑ που υπολογίζεται επί αυτής, καθώς και την αξία (με ΦΠΑ) των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της οντότητας.».

  • ΠΟΛ.1138/2020, άρθρο 6 παρ. 2 :  «γ) Για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ, ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.».

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Όροι μερικής σύμβασης σε σύμβαση ορισμένου χρόνου

Καφετέρια θέλει να προσλάβει μπουφετζή (προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας) με ορισμένου χρόνου.
Θα ήθελα να μου πείτε εάν ο μπουφετζής θεωρείται εργάτης ή υπάλληλος και αν η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 12μηνου ή όχι.
Επιπρόσθετα, επειδή η σύμβαση θα είναι μερικής απασχόλησης 30 εβδομαδιαίων ωρών σταθερά και θα απασχολείται στην επιχείρηση είτε 5 ημέρες από 6 ώρες είτε 6 ημέρες από 5 ώρες. Ερωτώ εάν μπορώ να γράψω στην σύμβαση μερικής απασχόλησης ότι ο εργαζόμενος δύναται να έχει σαν ημέρες εργασίας είτε 5 είτε 6 την εβδομάδα έτσι ώστε να μην γίνεται αλλαγή της σύμβασης κάθε εβδομάδα που μπορεί να αλλάζουν οι ημέρες απασχόλησης του.
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Απάντηση:

 1. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος  με την ειδικότητα του μπουφετζή δεν είναι πτυχιούχος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  ή αντίστοιχης σχολής του επισιτιστικού κλάδου και δεν εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου  σε κάθε περίπτωση  νοείται ως παρέχων κατά κύριο λόγο χειρονακτική εργασία και θεωρείται εργάτης( Άρειος Πάγος 1014/2000).

  Οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων τουριστικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης ή και μετεκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Ο.Τ.Ε.Κ. ή απόφοιτοι ισότιμων μονάδων ή αντίστοιχων προγραμμάτων προς αυτά του Ο.Τ.Ε.Κ. αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 2112/1920(παρ. 3, του άρθρου 33, του Ν.3105/2003) .

  Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας Β΄ σε ξενοδοχεία  – στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αρχιτραπεζιέρηδες (μαιτρ, υπομαίτρ) τραπεζιέρηδες (σερβιτόροι), μπάρμαν, μπουφετζήδες κλπ. , θεωρούνται υπάλληλοι κατά το τυπικό κριτήριο, δηλαδή χωρίς διερεύνηση του ουσιαστικού χαρακτήρα της εργασίας τους, μόνο εφόσον έχουν πτυχίο τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής και διετή τουλάχιστον υπηρεσία  σε ξενοδοχείο (Εφετείου  Κέρκυρας 40/2006,  Άρειος Πάγος 1014/2000) .

  2.Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648 και 669 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) προκύπτει ότι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είναι εκείνη με την οποία έχει συμφωνηθεί κατά την κατάρτισή της, ρητώς ή σιωπηρώς και κατά τρόπο σαφή, ακριβή και αναμφίβολο, η διάρκεια αυτής μέχρις ορισμένου χρονικού σημείου (Άρειος Πάγος 905/92 – 724/92 – 1229/88 – 536/75 – 317/70 – 115/70 – 461/66 – 36/66, Εφ. Θεσ. 2150/91 – Εφ. Αθ. 11933/90 κ.λπ.).  Επιπρόσθετα ,στο πλαίσιο της εναρμόνισης της κείμενης νομοθεσίας με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα εξέδωσε αρχικά το Π.Δ. 81/2003 και το Π.Δ. 180/2004 , καθώς και το άρθρο 41 του Ν.3986/2011 , με το οποίο επήλθαν τροποποιήσεις  στο ανωτέρω αρχικώς εκδοθέν προεδρικό διάταγμα. Σκοπός του Π.Δ.81/2003 καθώς και του Π.Δ. 180/2004 είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 99/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη μεταξύ των διεπαγγελματικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα CES, UNICE και CEEP (E.E.L. 175/10.7.1999), με την οποία επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισμένου χρόνου με την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης σε σχέση με την εργασία αορίστου χρόνου και θεσπίζονται διατάξεις για να αποτραπεί τυχόν κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

  Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 41 του Ν.3986/2011  και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών ο αριθμός των ανανεώσεων, των  διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης.  Διαδοχικές  θεωρούνται οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Προκειμένου περί ομίλου επιχειρήσεων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου στην έννοια του όρου «ίδιου εργοδότη» περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του ομίλου. σύμβασης.

  Όταν συνάπτονται αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας, αν ο καθορισμός της διάρκειας τους δεν δικαιολογείται από τη φύση ή το είδος ή το σκοπό της εργασίας ή δεν υπαγορεύεται από ειδικό λόγο, που ανάγεται ιδίως στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχειρήσεως, αλλά έχει τεθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής καταγγελίας των αόριστου χρόνου, ανακύπτει ακυρότητα ως προς τον καθορισμό ορισμένης χρονικής διάρκειας της σύμβασης και θεωρείται ότι τότε καταρτίστηκε ενιαία σύμβαση αόριστου χρόνου, επί της οποίας δεν είναι δυνατή η απόλυση του εργαζομένου χωρίς καταγγελία και καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Πηγή: www.e-forologia.gr