tuv-iso-logo

Νέα από το e-forologia.gr (22/11/2021)

Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων

Ερωτήματα

Φορολογικοί μηχανισμοί-myDATA

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ΑΕ εκδίδει όλα τα παραστατικά της ΤΠΥ και ΑΠΥ μέσω φορολογικών μηχανισμών παρόλο που για τα ΤΠΥ δεν είχε υποχρέωση .

Μπορεί να γίνει η κατάργησή τους χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και για τις ΑΠΥ ? ή είμαστε υποχρεωμένοι να εκδίδουμε τις αποδείξεις μόνο μέσω φορολογικού ?

Ο αριθμός των αποδείξεων που εκδίδει η εταιρεία είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τα τιμολόγια , δηλ το ποσοστό έκδοσης των αποδείξεων είναι πολύ μικρότερο γιατί είναι πολύ λίγες οι συναλλαγές που έχουμε με φυσικά πρόσωπα ,

υπάρχει περίπτωση να αναφέρεται κάπου ότι μπορούμε να εκδίδουμε τις αποδείξεις παροχής χωρίς σήμανση ? (η και για κάποιο άλλο λόγω όχι μόνο για το μειωμένο αριθμό έκδοσης )

Εάν η εταιρεία χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα που μέσα από αυτό θα εκδίδονται όλα τα παραστατικά της παίρνοντας ένα μοναδικό αριθμό -ψηφιακή υπογραφή για να υπάρχει η εγκυρότητα του στοιχείου, μπορεί με αυτό το τρόπο να είναι καλυμμένη για την κατάργησή τους και έκδοση όλων των παραστατικών της χωρίς φορολογικούς;
Απάντηση:

  1. Για τα τιμολόγια, για συναλλαγές χονδρικής, δεν απαιτείται χρήση ΕΑΦΔΣΣ (προαιρετικά μπορεί να γίνει χρήση ΕΑΦΔΣΣ).
  2. Για την έκδοση των στοιχείων λιανικής ο Ν.4308/2014 στο άρθρο 12 ορίζει τα εξής :
  • παρ. «8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.»,
  • παρ. «9. Με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. δύναται να τίθενται σε εφαρμογή τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που είναι, σύμφωνα με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των εκδιδόμενων στοιχείων λιανικής πώλησης. Με την ίδια απόφαση δύναται να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών.»,…

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση  εδώ.

Πρόωρη λήξη ορισμένου χρόνου σύμβασης σε εποχικό ξενοδοχείο

Σε εποχικό ξενοδοχείο έχουν συναφθεί συμβάσεις ορισμένου χρόνου με λήξη τέλος Οκτωβρίου.Στην αρχική σύμβαση εργασίας έχει υπογραφεί και από τα δυο μέρη η ρήτρα για πρόωρη καταγγελία της ορισμένου χρόνου σύμβασης.

To ξενοδοχείο επιθυμεί να λήξει την σεζόν νωρίτερα διότι δεν υπάρχει καθόλου ζήτηση κρατήσεων (πχ. 10-15 μέρες πριν το τέλος Οκτωβρίου).

Με ποιους τρόπους μπορεί να προχωρήσει η εταιρεία την πρόωρη αυτή διακοπή;

Με τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της ορισμένου χρόνου και υποβολή του εντύπου Ε7 (Λύση ορισμένου χρόνου);

Για την υποβολή αυτή χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών, παρόλο που το εποχικό προσωπικό από την φύση του εργάζεται για όσο διαρκεί η σεζόν;

Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών και δεν επιτευχθεί, τότε μπορεί να θεωρηθεί άκυρη η λύση της σύμβασης;

Άκυρη σύμβαση σημαίνει ότι υποχρεούται ο εργοδότης για πληρωμή του υπολειπόμενου χρόνου της ορισμένου σύμβασης δηλαδή έως τέλος Οκτωβρίου (θυμίζω ότι υπάρχει η ρήτρα πρόωρης καταγγελίας);

Πέρα από την παραπάνω εξόφληση υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση για τον εργοδότη;

Τέλος εκτός από την λύση της σύμβασης (ε7) όπως σημειώνεται παραπάνω,

υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για την πρόωρη λήξη των ορισμένου χρόνου συμβάσεων του προσωπικού;

Πχ. δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με καταγγελία συμβάσεων καθώς θα υπερβούμε τα όρια των ομαδικών απολύσεων (που είναι έως 6 άτομα / μήνα, όταν η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό έως και 150 άτομα).Απάντηση

Στη περίπτωση  οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , γεγονός που σημαίνει ότι αποχωρεί σε χρόνο προγενέστερο του  αρχικώς ορισθέντος συμβατικού χρόνου λήξης της σύμβασης εργασίας του, υποβάλλεται το έντυπο Ε5 της αναγγελίας  οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού. Άλλωστε στο έντυπο Ε5 υφίσταται σχετικό πεδίο στην παράγραφο Ε,  στο οποίο  συμπληρώνεται το είδος της σχέσης εργασίας ( ορισμένου ή αορίστου χρόνου).

Απάντηση:

  1. Από τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 1346/83 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (ΦEK 46/A/1983) και των παρ. 1 και 6 του άρθρου 18 του N. 1545/85 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (ΦEK 91/A?/1985) σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Αποφάσεων Διαιτησίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» που ρυθμίζουν τα περί της επαναπροσλήψεως και της απολύσεως των εποχιακώς απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων, > συνάγεται, κατά την κρίση των δικαστηρίων, όσον αφορά τη νομική φύση και το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης του προσωπικού που απασχολείται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ότι η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι, από τη φύση της και το περιεχόμενό της, ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη ορισμένου χρόνου (AΠ 671/09). Δηλαδή η εργασιακή σχέση των μισθωτών που προσλαμβάνονται κατά τα ανωτέρω για να απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα της εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης έχει διάρκεια όση η περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης και επομένως λύεται με την πάροδο της χρονικής αυτής περιόδου, παρέχεται όμως το δικαίωμα στους μισθωτούς αυτούς να ζητήσουν, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις, την επαναπρόσληψή τους κατά τη νέα περίοδο εργασίας (AΠ 946/88 -1888/88 – 1436/91 – 1089/93-535/95 κ.ά.).

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr