tuv-iso-logo

Νέα από το e-forologia.gr (23/06/2020)

Άρθρα

Η διαδικασία υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδημάτων των ειδικών φορολογικών κατοίκων

Οι ισχύοντες μισθολογικοί και θεσμικοί όροι των εποχιακά απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά το στάδιο της επαναπρόσληψης τους τη νέα τουριστική περίοδο

Ερωτήματα

Τηλεργασία άρθρο 5 του ν. 3846/2010

Για μετατροπή σύμβασης πλήρους απασχόλησης σε σύμβαση τηλεργασίας βάσει άρθρο 5 του ν. 3846/2010 υπάρχει υποχρέωσης υποβολής εντύπως στο ΕΡΓΑΝΗ και αν ναι με ποιον τρόπο? Επίσης υπάρχει κάποιο υπόδειγμα της σύμβασης τηλεργασίας που πρέπει να καταρτισθεί προκειμένου να είναι καλυμμένη η εταιρία σε ενδεχόμενο έλεγχο από το ΣΕΠΕ?
Η δε ΚΥΑ 17778-Α2- ΑΡΘΡΟ1- ΠΑΡ 7 περί δεύτερης φάσης αναστολής έχει εξαλείψει την φράση ίδιους εργαζόμενους . Πως μπορεί να ερμηνευθεί αυτό σε σχέση με την ΚΥΑ 12998;

Απάντηση

  1. Νομοθετικό πλαίσιο

Στο άρθρο 5 του  Ν.3846/2010 με τίτλο «Τηλεργασία» ορίζονται τα εξής : «1. Ο εργοδότης όταν καταρτίζει σύμβαση εργασίας για τηλεργασία, υποχρεούται να παραδίδει γραπτώς στον εργαζόμενο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, το σύνο­λο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας και ειδικότερα ως προς την ιεραρχική σύνδεση με τους προϊσταμένους του στην επιχείρηση, τα λεπτομερή καθήκοντά του, τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής, τον τρόπο μέτρησης του χρόνου εργασίας, την αποκατάσταση του κόστους που προκαλείται από την παροχή της (τηλεπικοινωνίες, εξοπλισμός, βλάβες συσκευών κ.λπ.).

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 Πραγματικός χρόνος διακοπής εταιρείας ΟΕ

Παρακαλώ θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν μπορώ να υποβάλλω εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής σε ΟΕ με ημερομηνία 31/03/2017 η οποία είναι και η τελευταία ημέρα πραγματικών εργασιών. Εμπίπτουν οι διατάξεις της ΠΟΛ 1163/2016 στην περίπτωση μου? Επισημαίνω ότι στην εν λόγω ΠΟΛ στο αρ.2 αναφέρει ότι: ( Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σκοπεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τη δημοσίευση της παρούσας, απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία είτε δεν έχουν καν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, ακόμα και αν έχουν, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, είναι υποχρεωτική για τη βεβαίωση διακοπής εργασιών η κατάθεση μαζί με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών και αποδεικτικού της λύσης τους χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή των εργασιών τους.) Παρακαλώ για την άμεση ανταπόκρισή σας διότι το θέμα μου επείγει. Η Δ.Ο.Υ. που ανήκει η εταιρεία επικαλείται ότι η εν λόγω ΠΟΛ μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν επιλέξω να κάνω διακοπή εργασιών με ημερομηνία έως την 31/12/2016. Αν επιλέξω να κάνω μετα την παραπάνω ημερομηνία τότε θα πρέπει η διακοπή να γίνει με την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στο ΓΕΜΗ.

 

Απάντηση

Για το διαδικαστικό μέρος δήλωσης παύσης εργασιών καταγράφουμε τα εξής:

 

α) Από την ΠΟΛ 1163/2016 σημειώνουμε: «2. Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σκοπεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τη δημοσίευση της παρούσας, απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Άδεια άνευ αποδοχών

Γυμναστήρια ανοίγουν από δημόσια αρχή στις 16/06/2020 μπορεί η επιχείρηση να δηλώσει μέρος του προσωπικού του σε άδεια άνευ αποδοχών χωρίς να έχουν λάβει την κανονική άδεια ;.

Απάντηση

Στην κείμενη εργατική νομοθεσία δεν υπάρχει θετική διάταξη, που να προβλέπει τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, από ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας, κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές αποφάσεις κλπ. Όπου δεν υπάρχουν και τέτοιες ειδικές διατάξεις η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών και η διάρκεια της εξαρτώνται από τη συμφωνία των μερών (εργοδοτών και εργαζομένων)

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.