Νέα από το e-forologia.gr (29/06/2020)

Άρθρα

Η διαδικασία υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδημάτων των ειδικών φορολογικών κατοίκων

Ερωτήματα

Λύση της σχέσης εργασίας λόγω θανάτου μισθωτού

Θα θέλαμε να μας ενημερώστε για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε ως επιχείρηση σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου.

  1. Θα πρέπει να γίνει κάποιου είδους αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ.?
  2. Θα πρέπει να κάνουμε κάποια γνωστοποίηση στον ΟΑΕΔ ή στο ΙΚΑ.?

Απάντηση

Η λύση  της σχέσης εργασίας με το θάνατο του μισθωτού είναι αυτόματη και  προφανώς δεν συνιστά ούτε καταγγελία, ούτε οικειοθελή αποχώρηση.  Στο πλαίσιο αυτό  δεν απαιτείται από την πλευρά της επιχείρησης  η σύνταξη των και η ηλεκτρονική υποβολή  των εντύπων  Ε5 και Ε6 του Π.Σ.  ΕΡΓΑΝΗ.

Άλλωστε , με τις Υπουργικές Αποφάσεις   28153/126/28.08.2013  , 5072/6/25.2.2013 29502/85/1.9.2014 και τη 40331/Δ1.13521/13.9.2019   με τις οποίες καθορίζονται οι όροι  και  οι προϋποθέσεις  ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού  δεν προβλέπεται υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στην περίπτωση θανάτου εργαζόμενου.   Η ληξιαρχική πράξη θανάτου   αποτελεί εν προκειμένω αποδεικτικό στοιχείο διακοπής της εργασιακής σχέσης.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Επιμερισμός εξόδων συστέγασης

Έστω η εταιρεία Α μισθώνει χώρο γραφείων. Στην συνέχεια η Α υπεκμισθώνει μέρος του χώρου σε δύο άλλες εταιρείες , έστω Β & Γ .

Άρα στον χώρο που αρχικά έχει μισθώσει η Α , συστεγάζονται και η Β με την Γ. Τα έξοδα και οι δαπάνες συντήρησης του χώρου (καθαρισμός , ΔΕΗ, κλπ) αρχικά τα πληρώνει η Α.

Ποια η διαδικασία και τα παραστατικά που πρέπει να κόβει η Α στις Β & Γ , προκειμένου να μεταφέρει μέρος τον εξόδων συντήρησης του χώρου χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της μη φορολογικής αναγνώρισης αυτών.

Να σημειώσω οτι οι τρείς εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Απάντηση

Σε όλες τις περιπτώσεις της συστέγασης ανακύπτει γενικά το θέμα του επιμερισμού των δαπανών που είναι κοινές (το ηλεκτρικό, τα κοινόχρηστα του κτιρίου και ότι άλλο).

  1. Σε μια περίπτωση στο μισθωτήριο μεταξύ του (αρχικού) εκμισθωτή και των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων μπορεί να υπάρχει ο όρος ότι οι δαπάνες του ηλεκτρικού, των κοινοχρήστων κ.λπ. μερίζονται μεταξύ των μισθωτών (50%- 50%) ή μπορεί να υπάρχει όρος ότι για την δαπάνη του ηλεκτρικού θα υπάρχει εσωτερικός μετρητής κ.λπ.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Ποιο είναι το πρόστιμο επί μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου αξίας, επί πράξης υποκείμενης σε Φ.Π.Α.;

Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το ύψος των προστίμων σε περίπτωση α) μη έκδοσης νόμιμου παραστατικού β) έκδοσης ανακριβούς ή αναληθούς ποσού σε νόμιμο παραστατικό από ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 58 Α  του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 4690/2020, σχετικά με τα «Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας», ορίζεται ότι:

«Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

1. Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.