Νέα από το e-forologia.gr (5/4/2021)

Άρθρα

Υπ. Εργασίας: Δεν δικαιούνται άδεια και επίδομα αδείας οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου για όσο διάστημα επεκτείνεται η εργασιακή τους σχέση λόγω αναστολής εργασίας!

Ερωτήματα

Δύο εταιρείες οι οποίες είναι κάτω από τη διοίκηση του ίδιου φυσικού προσώπου, θεωρούνται ως ενιαία επιχείρηση για τις ανάγκες της επιστρεπτέας προκαταβολής;

Ομόρρυθμη εταιρεία με συμμετοχή δύο φυσικών προσώπων με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος , θεωρείται ενιαία επιχείρηση με άλλη ετερόρρυθμη εταιρεία με την συμμετοχή των ιδίων φυσικών προσώπων και με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής;

Σημειωτέων ότι δεν υφίσταται συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ των δύο νομικών προσώπων.

Απάντηση

 

Σύμφωνα με την ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 Απόφαση στην οποία αναφέρεστε, με θέμα «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

««Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:..

3. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 5, καθώς και του ελέγχου της προϋπόθεσης του άρθρου 3 παρ. 3 περ. α, ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Επί μη υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου για φόρο από επιχειρηματική δραστηριότητα, για αμοιβές μικρότερες των 300 ευρώ, τι προβλέπεται;

Λογιστικό γραφείο (ατομική επιχείρηση ) .
Όλοι οι πελάτες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς συμφωνητικό μεταξύ τους, και κόβονται ΤΠΥ αμοιβών κάτω των 300€ είτε μηνιαίες είτε τριμηνιαίες

1.Το λογιστικό γραφείο έχει υποχρέωση για παρακράτηση φόρου 20% στις αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες;
2. Αν ναι , το ποσό των 300€ αφορά καθαρή αξία ή τελικό σύνολο ;
3. Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση για παρακράτηση , υπάρχει υποχρέωση για υποβολή μηνιαίων ή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών;
4. Ποια άλλα επαγγέλματα ανήκουν στην ίδια κατηγορία με το λογιστικό γραφείο ;

Απάντηση:

1.1. Με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, όπως ισχύει, ορίζεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στην περίπτωση πληρωμών αμοιβών για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%), ο οποίος επιβάλλεται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.

Με την παράγραφο 8 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

1.2. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 4308/2014, ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.

1.3. Από την μεταξύ σας συνεργασία διακρίνεται συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών προς την ΑΕ, για τις οποίες ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν 4308/2014.

 

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Τι ισχύει για τον κανονισμό εργασίας και τις κυρώσεις;

Ο κανονισμός εργασίας για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 70 εργαζόμενους αφορά μόνο πλήρης απασχόλησης ή και συμβάσεις ορισμένου χρόνου;

Είναι υποχρεωτική η υποβολή στο τμήμα επιθεώρησης εργασίας του κανονισμού εργασίας (για άνω των 70 εργαζόμενων) και αν ναι ποιες είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής του;

Απάντηση:

Στο άρ­θρο 1, του Ν.Δ. 3789/1957 α­να­φέ­ρε­ται ό­τι οι ε­πι­χει­ρή­σεις, εκ­με­ταλ­λεύ­σεις ή ερ­γα­σί­ες εν γέ­νει, α­νε­ξάρ­τη­τα της νο­μι­κής τους μορ­φής ή του Φ­υσι­κού ή Νο­μι­κού Προ­σώ­που στο ο­ποί­ο α­νή­κουν (αν εί­ναι δη­λα­δή Δη­μό­σιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δή­μοι, Κοι­νό­τη­τες, Ορ­γα­νι­σμοί κ.λπ.) α­πό τη στιγ­μή που α­πα­σχο­λούν προ­σω­πι­κό με­γα­λύ­τε­ρο των ε­βδο­μή­ντα (70) προ­σώ­πων ο­φεί­λουν να κα­ταρ­τί­ζουν Κα­νο­νι­σμό ερ­γα­σί­ας.

Κανονισμός εργασίας είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις κατά την εκτέλεση της εργασίας διαμορφούμενες σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και του πάσης φύσεως προσωπικού που συνδέεται με αυτή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αλλά και τις μεταξύ των ιδίων των εργαζομένων σχέσεις και συμπεριφορές.

Με τον Κα­νο­νι­σμό αυ­τό ερ­γα­σί­ας, ρυθ­μί­ζο­νται οι κα­τά την ε­κτέ­λε­ση της ερ­γα­σί­ας δια­μορ­φού­με­νες σχέ­σεις με­τα­ξύ ερ­γο­δο­τών και ερ­γα­ζο­μέ­νων, οι ο­ποί­ες διέ­πο­νται δια σχέ­σε­ως ερ­γα­σί­ας ι­διω­τι­κού δι­καί­ου και συγκεκριμένα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκτέλεση της εργασίας, θέματα πειθαρχίας και διατήρησης της τάξης στους χώρους εργασίας, θέματα υγιεινής και ασφάλειας, θέματα χορήγησης αδειών και θέματα σχετικά με πειθαρχικά παραπτώματα.

Ο Κα­νο­νι­σμός αυ­τός ερ­γα­σί­ας, ό­πως εί­ναι φυ­σι­κό, κα­ταρ­τί­ζε­ται μέ­σα στα πλαί­σια που ο­ρί­ζει η κεί­με­νη νο­μο­θε­σί­α και σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν μπο­ρεί να α­ντί­κει­ται αυ­τής.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Πηγή: www.e-forologia.gr