Νέες διατάξεις για την εκμετάλλευση των περιπτέρων

Ανατροπές και ρυθμίσεις στους όρους λειτουργίας των περιπτέρων σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών

 

Το υπουργείο Εσωτερικών, σε εφαρμογή διατάξεων του ν.4093/2012, εξέδωσε στις 30/11/2012 εγκύκλιο (Αριθ. 50, Α.Π. 45256/ 30.11.2012) με την οποία ανατρέπεται το ισχύον μέχρι την ψήφιση του νόμου νομικό πλαίσιο της αδειοδότησης και της λειτουργίας των περιπτέρων.

Ειδικότερα η εγκύκλιος προβλέπει:

Α. Στην υποπαράγραφο ΣΤ2 του ανωτέρου νόμου, ρυθμίζεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. έναντι ανταλλάγματος, κατά τρόπο ώστε να αρθούν τυχόν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση των σχετικών επαγγελμάτων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2.3.2011), επιδιώκεται αφενός η εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας με τις συνταγματικές επιταγές περί επαγγελματικής ελευθερίας, αφετέρου η θέσπιση κανόνων άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος, εναρμονισμένων με την προστασία των κοινοχρήστων χώρων και το δικαίωμα ακώλυτης πρόσβασης σε αυτούς, τη δημόσια ασφάλεια και άλλα έννομα αγαθά. Υπό το πρίσμα αυτό, αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω δικαιωμάτων, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4093/2012, θεωρούνται αυτοδικαίως καταργηθείσες όσες διατάξεις αντίκεινται στο περιεχόμενο και στο σκοπό του.

Β. Θεσμικό πλαίσιο:

Εφαρμοστέες διατάξεις για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων εντός κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κυλικείων εντός κτιρίων όπου στεγάζονται δημόσιες εν γένει υπηρεσίες, είναι αυτές της παρ. ΣΤ2 του νόμου 4093/2012, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.1044/1971 και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει την λειτουργία και εκμετάλλευση περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και κουρείων, κατά το μέρος που αυτές δεν έχουν καταργηθεί άμεσα ή έμμεσα, με τον εν θέματι νόμο.

Β1. Εκμετάλλευση Περιπτέρων:

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος. Για την έκδοση της σχετικής απόφασης, απαιτούνται σωρευτικά γνώμη του συμβουλίου της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος και ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή.

Από το σύνολο των θέσεων που χωροθετούνται, ποσοστό 30% των θέσεων οι οποίες προσδιορίζονται με κλήρωση, παραχωρείται βάσει εισοδηματικών και μόνον κριτηρίων και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους.

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (π.δ.270/81) και υπό τις πρόσθετες προϋποθέσεις που τίθενται στο ν.4093/2012. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της παραχώρησης με δημοπρασία, απαγορεύονται η αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση και η εν γένει περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Β2. Ως προς την εκμετάλλευση Κυλικείων, Καφενείων και Κουρείων εντός κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ν.π.δ.δ., ισχύουν αναλόγως τα ανωτέρω υπό Β1, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Β3. Εκδοθείσες πριν το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4093/2012 άδειες εκμετάλλευσης δεν θίγονται και διατηρούνται από τους νυν δικαιούχους ή διαδόχους τους. Οι άδειες αυτές εφεξής δεν μπορούν να μεταβιβαστούν περαιτέρω είτε βάσει του άρθρου 16 του ν.1044/19 είτε βάσει κληρονομικής διαδοχής. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους δήμους και στις περιφέρειες χωρικής σας αρμοδιότητας για να λάβουν γνώση, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία για την εφαρμογή της.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Υπουργείο μας με νέα εγκύκλιο, η οποία θα συνταχθεί σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, πρόκειται να παράσχει αναλυτικότερες οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν το συγκεκριμένο θέμα.