Ο αριθμός μελών των Δ.Σ. μικρών ΑΕ

Διοικητικά Συμβούλια στις «μικρές και πολύ μικρές» Ανώνυμες Εταιρείες: Τα διοικητικά συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών προβλέπονται καταρχήν τουλάχιστον τριμελή. Από την 1.1.2019 είναι όμως δυνατόν τα διοικητικά συμβούλια των λεγόμενων «μικρών και πολύ μικρών» Α.Ε. να είναι μονομελή. Οι νεοϊδρυόμενες Α.Ε. από 1.1.2019 και μετά, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο είναι μεταξύ 100 και 500 χιλιάδων ευρώ, θεωρούνται «μικρές ή πολύ μικρές». Για να χαρακτηριστούν, ομοίως, «μικρές ή πολύ μικρές» οι ήδη υφιστάμενες εταιρείες κατά την 1.1.2019, πρέπει να μην υπερβαίνουν δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: σύνολο ενεργητικού μέχρι 4 εκ., κύκλο εργασιών μέχρι 8 εκ. και μέσο όρο απασχολουμένων 50 άτομα.

Πηγή:Grant Thornton

B