Ο ΦΠΑ δαπανών επισκευής από εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται υποχρεωτικά, η τελική όμως επιβάρυνση με την ενδεχόμενη δαπάνη επισκευής βαρύνει τον κατασκευαστή

Η αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims) περιγράφεται με την ΠΟΛ.1164/20.6.2013 που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ, η οποία απαντάει σε σχετικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν και κατόπιν αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Κατά την πώληση αγαθών συνήθως παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των αγαθών από τον κατασκευαστή. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υποχρεωτικά σε όλα τα στάδια διανομής των αγαθών, η τελική όμως επιβάρυνση με την ενδεχόμενη δαπάνη επισκευής βαρύνει τον κατασκευαστή.

α) Σχέση μεταξύ πωλητή του αγαθού και τελικού καταναλωτή.

Η δωρεάν επισκευή αγαθών (υπηρεσία και ανταλλακτικά) στα πλαίσια της εγγύησης καλής λειτουργίας δεν συνιστά φορολογητέα πράξη, δεδομένου ότι η πράξη αυτή συνιστά υποχρέωση του πωλητή για την οποία στην τιμή πώλησης των αγαθών έχει ήδη υπολογιστεί και έχει κατά συνέπεια φορολογηθεί το ενδεχόμενο κόστος για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που καλύπτεται από την εγγύηση.

Στην περίπτωση που η δωρεάν επισκευή πραγματοποιείται με μέσα του πωλητή, δεν υφίσταται φορολογητέα πράξη, δεδομένου ότι η επισκευή αυτή έχει ήδη φορολογηθεί κατά την πώληση των αγαθών.

Στην περίπτωση που η επισκευή πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο (υπεργολάβο του πωλητή), υφίσταται φορολογητέα πράξη μεταξύ υπεργολάβου-πωλητή, καθώς το πρόσωπο αυτό (υπεργολάβος) παρέχει υπηρεσία επισκευής ή και παράδοση αγαθών προς τον πωλητή των επισκευαζόμενων αγαθών.

Σε κάθε περίπτωση ο πωλητής των αγαθών διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβαρύνει την επισκευή, είτε αυτή πραγματοποιείται με ίδια μέσα, είτε πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του πωλητή, δεδομένου ότι το κόστος επισκευής συνδέεται με φορολογητέα πράξη, ήτοι της πώλησης των αγαθών.

β) Αναπλήρωση του κόστους επισκευής (υπηρεσία και ανταλλακτικά) από τον κατασκευαστή των αγαθών.

Στην περίπτωση που το κόστος επισκευής καταβάλλεται στον τελικό πωλητή των αγαθών από τον κατασκευαστή των αγαθών αυτών, δεν υφίσταται φορολογητέα πράξη, δεδομένου ότι το ποσό που καταβάλλεται για την επισκευή συνιστά αποζημίωση προς τον πωλητή για την κάλυψη του κόστους παροχής εγγύησης που έχει ήδη παράσχει ο κατασκευαστής. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα εάν ο κατασκευαστής είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα ή εκτός αυτής (άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα).

γ) Δωρεάν αποστολή ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή των αγαθών στον πωλητή.

Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής των αγαθών, στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας, αποστέλλει ανταλλακτικά στον πωλητή, οι πράξεις αυτές αντιμετωπίζονται ανάλογα ως εγχώριες συναλλαγές, ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή εισαγωγές αγαθών με τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντιπρόσωποι ξένων οίκων δεν υποχρεούνται να χρεώνουν ΦΠΑ στα τιμολόγια που εκδίδουν προς τους οίκους του εξωτερικού για την είσπραξη του κόστους επισκευής αγαθών στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας (επισκευή και ανταλλακτικά).

3. Η εγκύκλιος ΠΟΛ.1111/6.7.2010, καθώς και κάθε προηγούμενη με αντίθετο περιεχόμενο προς την παρούσα παύει να ισχύει.