Οι πρόεδροι των 13 Περιφερειακών Επιμελητηρίων

Συγκροτήθηκαν σε σώμα και έχουν αναλάβει ήδη δράση τα 13 Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια ανά την Ελλάδα.

Συγκροτήθηκαν σε σώμα και έχουν αναλάβει ήδη δράση τα 13 Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια ανά την Ελλάδα.
Η θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ίση με την θητεία των διοικήσεων των Επιμελητηρίων που συμμετέχουν σε αυτό. 
Η προεδρεία του Περιφερειακού Συμβουλίου ασκείται είτε από αιρετό Πρόεδρο είτε εκ περιτροπής από τους  Προέδρους των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνουν με πλειοψηφία δύο τρίτων των (2/3) τα μέλη του οργάνου κατά την εναρκτήρια συνεδρίασή του.
Η θητεία του αιρετού Προέδρου είναι τετραετής, ενώ η θητεία των εκ περιτροπής προέδρων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους.
 
Αρμοδιότητες
Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, σε κάθε Περιφέρεια συνίσταται Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, επί του οποίου ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ασκεί κατασταλτική εποπτεία ως προς την νομιμότητα των πράξεων του. Σε αυτό συμμετέχουν όλα τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας.
Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει ως αποστολή τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.
Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 • Υποβάλλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας. Οι συγκεκριμένες προτάσεις συζητούνται σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πριν την ολοκλήρωση της κατάρτισης των εν λόγω προγραμμάτων, με τη συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.
 • Συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση με στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Η υποβολή της τεκμηριωμένης εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί προϋπόθεση για την κατάρτιση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.
 • Εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και σε άλλες επιτροπές ή σε άλλα όργανα διαβούλευσης που συγκροτούνται στην Περιφέρεια, όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα.
 • Υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων Επιμελητηρίων για την αποτελεσματική και ισόρροπη υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ή έργων σε επίπεδο Περιφέρειας.
 • Σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και άλλους φορείς και εποπτεύει την υλοποίησή τους.
 • Μπορεί να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την σύσταση Κ.Υ.ΕΠΙΧ στην οικεία Περιφέρεια.
 • Μπορεί να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την συγχώνευση Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας.
Η εκπροσώπηση των Επιμελητηρίων ορίζεται ως εξής:
α. Τα Επιμελητήρια που έχουν ως πέντε χιλιάδες (5.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους.
β. Τα Επιμελητήρια που έχουν από πέντε χιλιάδες ένα (5.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) μέλη από τον Πρόεδρό τους και έναν εκπρόσωπο που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από δέκα χιλιάδες ένα (10.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους και δύο (2)εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον πρόεδρό τους και τρεις (3) εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ε. Τα Επιμελητήρια που έχουν περισσότερα από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους και τέσσερις (4) εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 

Οι Πρόεδροι

 

Οι επικεφαλής των 13 Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων έχουν ως εξής: 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής (ΕΒΕΑ, ΕΕΑ, ΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΠ, ΒΕΠ)
Πρόεδρος: Bασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
 
 
 
 
 
 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Επιμελητήρια Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης)
Πρόεδρος: Χριστόδουλος Τοψίδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου
 
 
 
 
 
 
 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου (Επιμελητήρια Λέσβου, Σάμου και Χίου)​​
​Πρόεδρος: Ευάγγελος Μυρσινιάς, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λέσβου
 
 
 
 
 
 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος (Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας)
​Το Συμβούλιο αποφάσισε η προεδρία του να ασκείται εκ περιτροπής όπως υπάρχει σχετική πρόβλεψη από το νόμο και πρώτος πρόεδρος του εξελέγη ομόφωνα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολούτσος.
 
 
 
 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας (Επιμελητήρια Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας)
Πρόεδρος: Νικόλαος Σαρρής, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης
 
 
 
 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου (Επιμελητήρια Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας)
Πρόεδρος: Αλέκος Πάσχος, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
 
 
 
 
 
 
 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (Επιμελητήρια Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων)
Με ομόφωνη απόφασή του Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκ περιτροπής Προεδρία των Προέδρων των Θεσσαλικών Επιμελητηρίων με διάρκεια ενός έτους για τον καθέναν ως εξής:
Προεδρία για τον 1ο χρόνο: Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας, Σωτήρης Γιαννακόπουλος
Προεδρία για το 2ο χρόνο: Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων, Βασίλης Γιαγιάκος
Προεδρία για τον 3ο χρόνο: Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Γιώργος Ντενίσης
Προεδρία για τον 4ο χρόνο Πρόεδρου Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Αριστοτέλης Μπασδάνης
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων (Επιμελητήρια Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, και Λευκάδας)
Πρόεδρος: Γεώργιος Χονδρογιάννης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας
 
 
 
 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόεδρος: Μιχάλης Ζορπίδης, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
 
 
 
 
 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης (Επιμελητήρια Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων)
​Πρόεδρος: Γεώργιος Γιακουμάκης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Ρεθύμνης
 
 
 
 
 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου (Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων)
Το Συμβούλιο αποφάσισε την εκ περιτροπής Προεδρία ως εξής:
Προεδρία για τα πρώτη δύο έτη: Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Ιωάννης Πάππου
Προεδρία για τα δύο επόμενα έτη: Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Ιωάννης Ρούσσος
 
 
 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου (Επιμελητήρια Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)
Πρόεδρος: Ιωάννης Μπουντρούκας, πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας
 
 
 
 
 
 
 
 • Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας (Ευβοίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας).​
Πρόεδρος: Αποφασίστηκε ομόφωνα να ασκηθεί εκ περιτροπής η προεδρία. Για τον πρώτο χρόνο, εκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος η κα. Βούλα Αγιοστρατίτη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας. Στη συνέχεια θα αναλάβουν καθήκοντα Προέδρου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κ. Αθανάσιος Κυρίτσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φωκίδας κ. Βασίλης Αυγερινός και τέλος ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κ. Παναγιώτης Αγνιάδης.