Οι σημαντικότερες αλλαγές στο Δίκαιο που διέπει τις ΑΕ

Καταργείται η έκδοση ανωνύμων μετοχών, ενώ οι ήδη εκδοθείσες ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά μέχρι την 1.1.2020

Όπως είναι γνωστό πριν από το πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα κατατέθηκε στη Βουλή και το νομοσχέδιο για την Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, αναμορφώνεται το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) (α.ν.2190/1920, όπως ισχύει).

 

Τα σημαντικότερα σημεία των μεταβολών διατυπώθηκαν στο taxeaven από τον κ. Δημήτριο Καρποδίνη, Πτυχιούχο Α.Ε.Ι., Λογιστή – Φοροτεχνικό Α΄τάξης και μέλος της επιστημονικής ομάδας του taxeaven.

 

 • Καταργείται η έκδοση ανωνύμων μετοχών, ενώ οι ήδη εκδοθείσες ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά μέχρι την 1.1.2020

 • Ελάχιστο κεφάλαιο τα 25.000€ από 24.000€ που είναι σήμερα ενώ μειώνεται το ονομαστικό ποσό της κάθε μετοχής από 0,30€ σε 0,04€ ανά μετοχή.

 • Η εκτίμηση των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας ή την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται Πλέον αποκλειστικά από δύο ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία και όχι από μέλη της δημόσιας εποπτεύουσας Αρχής

 • Τα πραγματικά κέρδη μπορούν να διανεμηθούν από την ανώνυμη εταιρεία.

 • Πλέον το ΔΣ μπορεί να είναι μονομελές ανεξαρτήτων μεγέθους.

 • Επιτρέπεται η αυτούσια (σε είδος) διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους

 • Η κεφαλαιοποίηση ληξιπροθέσμων χρεών από την εταιρεία προς τον μέτοχο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή πως η οφειλή αυτή είναι υπαρκτή 

 • Επιτρέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες η διανομή των κερδών σε είδος όπως και η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος

 • Αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις για τα μέλη του Δ.Σ. Ανώνυμης εταιρείας.

 • Προβλέπεται μετά από αποτίμηση η ολική ή μερική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας με καταβολή σε είδος στους μετόχους της

 • Με σκοπό την ταχύτερη εκκαθάριση, μετά την λύση της εταιρείας και εφόσον η εταιρεία δεν διαθέτει ενεργητικό υπάρχει η δυνατότητα να παραλειφθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και να γίνει απευθείας διαγραφή από το ΓΕΜΗ.

 • Επιτρέπεται η χορήγηση δανείων και πιστώσεων σε συνδεδεμένα μέρη με την σύμφωνη άδεια του Δ.Σ.

 • Ελάχιστη ονομαστική αξία εταιρικού μεριδίου στις ΕΠΕ το 1€

 • Το σύνολο κερδών διανέμεται στους εταίρους μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικούς εκτός και εάν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο καταστατικό τους.

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

 

ΑΣΒ