Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης των ελιών

Τι αναγράφεται στα προβλεπόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης των ελιών

Με βάση την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), για τη Διακίνηση και εμπορία επιτραπέζιων ελιών ισχύουν τα εξής:

 

 

 

Άρθρο 44

Διακίνηση και εμπορία επιτραπέζιων ελιών

 

1. Στα προβλεπόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης των ελιών αναγράφονται, πέραν των άλλων προβλεπομένων στοιχείων και οι εξής ενδείξεις:

 

Α. Η κατηγορία του εμπορικού τύπου των ελιών (π.χ. φυσικές, επεξεργασμένες κ.λπ.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 221/1979 όπως ισχύει.

Β. Η ποικιλία του είδους (π.χ. ποικιλία Κονσερβολιά, ποικιλία Καλαμών, ποικιλία Χαλκιδικής κ.λπ.)

Γ. Ελιές Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) / Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Βιολογικά Παραγόμενες Ελιές, κατά περίπτωση.

Δ. Η κατηγορία μεγέθους των ελιών, σύμφωνα με το άρ. 7 του π.δ. 221/1979 όπως ισχύει.

Ε. Οι ελιές μαυρισμένες με οξείδωση ονομάζονται: «Ελιές μαυρισμένες με οξείδωση σε άλμη» όταν προορίζονται για κατανάλωση εντός της Ελλάδας ή «Μαύρες ελιές σε άλμη» όταν προορίζονται να διατεθούν σε αγορές εκτός της Ελλάδας. Οποιαδήποτε άλλη ονομασία οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή. Συντηρούνται, διακινούνται και παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή σε ερμητικά σφραγισμένα μέσα συσκευασίας με θερμική αποστείρωση

 

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

 

Α. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.

Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

Γ. Για μη αναγραφή ενδείξεων στα προβλεπόμενα παραστατικά, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παραστατικό.

Δ. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων στα προβλεπόμενα παραστατικά , χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.

Ε. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων στα προβλεπόμενα παραστατικά, τρεις χιλιάδες (3.000€) ευρώ ανά παραστατικό.

 

 

 

Πηγή: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

 

ΣΒ