Παράταση αναστολής για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ. αριθμ. 66780 ΕΞ 2020/29.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, που αφορά στην παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

Ειδικότερα και όπως σαφώς ορίζεται και στο αιτιολογικό της σχετικής απόφασης η σχετική παράταση της αναστολής δόθηκε προκειμένου, αφενός μεν, να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα, που ανέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα της επέλευσης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στα υπόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και στις οντότητες, αφετέρου δε, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας, ενόψει και του γεγονότος ότι, άμεση επίκειται νομοθετική ρύθμιση, η οποία τροποποιεί τον Ν.45572108 για την ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και η οποία προβλέπει και ζητήματα σχετικά με την καταχώριση υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του ίδιου νόμου και η οποία πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, κατά το χρονικό διάστημα της χορηγούμενης αναστολής λειτουργίας του σχετικού πληροφοριακού συστήματος, είναι σαφές ότι, τα υπόχρεα προς καταχώριση φυσικά, ή νομικά πρόσωπα και οι οντότητες θα έχουν την τεχνική δυνατότητα να λάβουν γνώση των τεχνικών ζητημάτων λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος και να προβούν σε προσωρινή μόνο αποθήκευση των δηλώσεών τους, αλλά όχι και σε οριστική υποβολή τους.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται η παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ’75), κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, από την 1η Ιουλίου 2020. Το χρονικό διάστημα της παράτασης αναστολής της λειτουργίας του προηγούμενου εδαφίου δεν θα προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών ανά έτος, το οποίο προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.4557/2018.