Παράταση και αναστολή προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των εκμισθωτών ακινήτων

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. Ε.2141/2020 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, που αφορά την κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104 ) για την Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ Α’90) και άλλες διατάξεις» με την οποία παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους .

Ειδικότερα, με την ως άνω εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 14, που αφορά την  «Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, την αναστολή της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και τον συμψηφισμό κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές, για τους εκμισθωτές ακινήτων» του Ν.4690/2020  (ΦΕΚ Α’ 104) και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους.

Αναλυτικότερα, όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος :

Α. Δικαιούχοι

Τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος.

Ειδικότερα:

i. φυσικά πρόσωπα, που εκμισθώνουν κύρια κατοικία σε εργαζόμενους, ή συζύγους, ή έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο στις σχετικές αποφάσεις, όπως εξειδικεύονται στην επόμενη ενότητα Β, πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο στις σχετικές αποφάσεις, όπως εξειδικεύονται στην επόμενη ενότητα Β, πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68), για τον μήνα, ή τους μήνες για τους οποίους χορηγούνται τα κατωτέρω αναφερόμενα ευεργετήματα.

ii. φυσικά πρόσωπα, που εκμισθώνουν ακίνητο για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνων εξαρτώμενων μελών, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας υπάγεται στους μισθωτούς της προηγούμενης περίπτωσης

iii. φυσικά πρόσωπα, που εκμισθώνουν ακίνητα σε ναυτικούς, ή συζύγους, ή έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ.2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’75) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4690/2020, για τον μήνα, ή τους μήνες για τους οποίους χορηγούνται τα κατωτέρω αναφερόμενα ευεργετήματα.

Β. Ευεργετήματα .

Παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης οφειλών .

  1. I. Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος, κατά περίπτωση, ως εξής:

1 μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 31/03/2020, των φυσικών προσώπων της ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i (σχετ. ο πίνακας ΚΑΔ της  Α. 1061/2020 (ΦΕΚ Β’ 1043/26.03.2020))

2 μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020, των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii (σχετ. οι πίνακες ΚΑΔ των Α. 1075/2020  (ΦΕΚ Β’ 1160/03.04.2020) και Α.1086/2020 (ΦΕΚ Β’ 1388/14.04.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii

3 μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020, των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ της Α.1108/2020 (ΦΕΚ Β’ 1822/13.05.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii

4 μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 έως και την 30/06/2020, των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ των Α.1048/2020 (ΦΕΚ Β’ 2398/17.06.2020)), καθώς και της κατηγορίας Α iii

Αναλόγως παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατ’ εξαίρεση, δεν παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

  1. Αναστέλλεται:
  2. Μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 11/03/2020 οφειλών των φυσικών προσώπων της ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i (σχετ. και ο πίνακας ΚΑΔ τηςΑ.1061/2020 (ΦΕΚ Β’ 1043/26.03.2020)) .
  3. Μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ τωνΑ.1075/2020 (ΦΕΚ Β’ 1160/03.04.2020) & Α.1086/2020  (ΦΕΚΒ’ 1388/14.04.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii.
  4. Μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ τηςΑ.1108/2020 (ΦΕΚ Β’ 1822/13.05.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii.  .
  5. Μέχρι και την 31/10/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών των κάτωθι φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ τηςΑ.1148/2020  (ΦΕΚ Β’ 2398/17.06.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii .

III. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Ευεργέτημα συμψηφισμού/έκπτωσης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

I. Συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31/07/2020 και μετά, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των φυσικών προσώπων .

  1. i.της ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαρτίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 31/03/2020.ii.Των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Απριλίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 30/4/2020.

    iii. των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, iii με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαΐου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 15/6/2020 (σχετ. και η Α.1126/2020  (ΦΕΚΒ’2166/04.06.2020).

  2. iv. Των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, iii με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Ιουνίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 30/6/2020.II.Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εμπρόθεσμα του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης/διευκόλυνσης με ημερομηνίες καταβολής μετά την 30.5.2020, των μηνών Μαΐου και Ιουνίου. Σε περίπτωση καταβολής περισσότερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% (μετά την 30.5.2020) για τη διαφορά θα έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 της με αριθ. Ε.2046/9-4-2020 εγκυκλίου. Αν, ωστόσο, οι δόσεις ρύθμισης/διευκόλυνσης των εν λόγω μηνών καταβληθούν και εξοφληθούν πριν τις 30.5.2020 τότε ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στην υποενότητα Γ I .

III. Από το ανωτέρω ευεργέτημα συμψηφισμού/έκπτωσης 25% εξαιρούνται:

α. οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους εκτός εάν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

β. οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι,

γ. οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και

δ. οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.