Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών

Δόθηκε παράταση προθεσμίας αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών νομαρχιακών μεταφορών

Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Νικόλαου Σταθόπουλου δόθηκε παράταση προθεσμίας αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών νομαρχιακών μεταφορών  και διευκρινίστηκαν σημεία για την Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία και την αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών των εταιρειών μεταφορών.

Σύμφωνα με την απόφαση και μετά από υπομνήματα των ενώσεων μεταφορέων, από τα οποία προκύπτουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παράταση της προθεσμίας, ορίστηκε ως νέα προθεσμία για την συμμόρφωση προς  το νόμο η 27-7-2013. Διευκρινίστηκε ότι η παράταση αφορά τους νομαρχιακούς μεταφορείς κάθε κατηγορίας, όπως κατόχους ΦΔΧ και κατόχους νομαρχιακών βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων.

Όσον αφορά τη Μεταφορική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) μεταφορικές επιχειρήσεις είναι και οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής. Κατά συνέπεια, ως μεταφορική επιχείρηση νοείται και η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία του ν. 4072/12

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ.