Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων ΟΕ και ΕΕ

Ολιγοήμερη παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνιών κ.α.

  • Μέχρι και την 26η Ιουνίου 2013

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε, με την ΠΟΛ.1141/16.6.2013, ολιγοήμερη παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνιών κ.α.. Για την απόφαση αυτή αποφασιστικό ρόλο έπαιξαν οι  συνεχιζόμενες και ανυπέρβλητες δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω των τεχνικών προβλημάτων του συστήματος taxis.

Η παράταση, όπως εξηγεί η απόφαση, εξυπηρετεί την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.
 

Ειδικότερα στην απόφαση αναφέρεται:

1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 17η Ιουνίου 2013, παρατείνεται μέχρι και την 26η Ιουνίου 2013 .

2. Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις δ΄ , ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).

Τι περιλαμβάνει η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ

4.Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α').