Παράταση της προθεσμίας επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών – ΥΑ 62290/27-5-2021

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2285/1-6-2021, η υπ. αριθμ. 62290 ΕΞ 2021/27.5.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, για την διατήρηση της εγγραφής τους στο μητρώο του άρθρου 19 του Ν.4583/2018, το οποίο τηρείται στα Επαγγελματικά Επιμελητήρια.

 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 3 και 4 και 23 παρ. 1 του Ν.4583/2018, οι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του άρθρου 19 του Ν.4583/2018 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, προκειμένου να διατηρήσουν ενεργή την εγγραφή τους στα τηρούμενα μητρώα υποχρεούνται όπως κατ’ έτος και δη εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, που έπεται εκείνου της ολοκλήρωσης των σχετικών σεμιναρίων, να προσκομίζουν στα οικεία Επιμελητήρια   βεβαιώσεις επαναπιστοποίησης από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα ( Τράπεζα της Ελλάδος), ή άλλους πιστοποιημένους φορείς, διάρκειας 15 ωρών, που αποδεικνύουν την επάρκεια και επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων. Κατά συνέπεια η σχετική προθεσμία για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το έτος 2020 έληγε την 31/3/2021 .

 

Όμως και λόγω των εξαιρετικών συνθηκών της πανδημίας του κοροναϊού και την επιβολή περιοριστικών μέτρων σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες όλο το επίδικο χρονικό διάστημα, αποφασίστηκε, προς διευκόλυνση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών η παράταση της σχετικής προθεσμίας μέχρι την 30/6/2021 .

 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, λαμβανομένου μεταξύ άλλων υπόψη και του γεγονότος, ότι υπάρχει ανάγκη για την παράταση της προβλεπόμενης προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου της  παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄212), καθώς παραμένουν σε ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. αποφασίζεται:

Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.4583/2021 (ΦΕΚ Α’ 212), ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών πιστοποιητικών επανεκπαίδευσης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2021, προς διατήρηση εγγραφής των ασφαλιστικών, ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του Ν.4583/2018, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου, μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί, έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Η εν λόγω παράταση καταλαμβάνει μόνο την ετήσια υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση για το έτος 2020.