Παράταση υποβολής πρακτικών Γ.Σ. & οικονομικών καταστάσεων

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή πληροφορεί τα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μέσω..

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή πληροφορεί τα υπόχρεα πρόσωπα πως μπορούν να υποβάλλουν τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών αιτήσεων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (www.businessportal.gr) έως και την Τρίτη 02-10-2018 και ώρα 23:59:59 χωρίς την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 63δ του Κ.Ν.2190/20.

Μετά την ανωτέρω προθεσμία οι διοικητικές κυρώσεις του ανωτέρω άρθρου θα επιβληθούν στην έκταση που αναφέρεται  στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.