Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία για τις τακτικές γενικές συνελεύσεις των ΑΕ, ΙΚΕ και ΕΠΕ

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Μετά την αρχική, προ ημερών, αναγγελία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας, για την σύγκληση των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των ανωνύμων εταιρειών, η οποία είχε οριστεί για την 10/9/2020 και η οποία αποτελούσε ορθό και εύλογο αίτημα όλων των ενδιαφερομένων φορέων, μεταξύ των οποίων και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς μετά την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, για το φορολογικό έτος 2019, απέμεινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από την λήξη της σχετικής προθεσμίας, για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους αρμόδιους επαγγελματίες (λογιστές και φοροτεχνικούς), επήλθε την τελευταία στιγμή και νέα νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 61 του ψηφισθέντος, την Δευτέρα (14/9/2020), στην Βουλή νομοσχεδίου, με την οποία ορθώς προβλέπεται πλέον η παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των τακτικών γενικών συνελεύσεων, (έως 31.10.2020) όχι μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες αλλά και για  τις Ε.Π.Ε. και για τις Ι.Κ.Ε.

Ειδικότερα, η παράγραφος 3 του άρθρου 61 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου αναφέρει τα εξής:

«3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ 1 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104, που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες), του άρθρου 69 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86, που αφορά τις ΙΚΕ) και του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 (ΦΕΚ Α’ 91, που αφορά τις ΕΠΕ) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες( ήτοι μέχρι την 31/10/2020). Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων, ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως».

Με την εν λόγω διάταξη διευκολύνεται η διαδικασία της σύγκλησης των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων όλων των ως άνω εταιρικών τύπων και της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αλλά και την χωρίς αγωνία και άγχος υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.

Σημειώνεται ότι, παρόμοια πρόβλεψη με την παράταση του χρόνου σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων των ανωνύμων εταιρειών και τις υποβολής των σχετικών χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. είχε υπάρξει και το 2015 όταν και παρατάθηκαν αντίστοιχα οι σχετικές προθεσμίες με τον Ν. 4331/2015.