Παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2021 η δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα

Τα στελέχη εταιρειών που φέρουν αλληλέγγυα ευθύνη για φόρους των εταιριών που διοικούν μπορούν ακόμα να υποβάλουν αίτηση για την αναδρομική εφαρμογή της νέας ευνοϊκότερης διάταξης για την αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές που αφορούν παλαιές υποθέσεις πριν την θέση σε ισχύ του παραπάνω νόμου (12.12.2019). Υπενθυμίζεται ότι η νέα διάταξη για την αλληλέγγυα ευθύνη προϋποθέτει (i) το πρόσωπο να φέρει μία εκ των ιδιοτήτων που ορίζει ο νόμος κατά τη λειτουργία / λύση / εκκαθάριση του νομικού προσώπου, (ii) οι οφειλές να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας του και (iii) αυτές να μην καταβλήθηκαν ή να μην αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητά του

 

Πηγή: grant-thornton.gr

Β