Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών

Του Παναγιώτη Παντελή – Φοροτεχνικού, Οικονομικού Επόπτη Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η Κ.Υ.Α. με τα νέα εργασιακά ζητήματα που ανακύπτουν μετά την από 1.5.2020 Π.Ν.Π η εγκύκλιος 17788/346/08.05.2020 η οποία μετά από πολλά πήγαινε-έλα  δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα το πρωί. Παρά την προσπάθεια να λυθούν κάποια θέματα, υπάρχουν ακόμα ασάφειες.

Επιχειρήσεις κλειστές με κρατική εντολή

  1. Παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις όπου συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας τους.
  2. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα που διατηρείται η αναστολή λειτουργίας δεν μπορούν να προβούν σε απολύσεις.
  3. Οι εργαζόμενοι των ως άνω επιχειρήσεων για τον μήνα Μάϊο θα πάρουν αποζημίωση ποσού των 534€.

Σε περίπτωση που εργασθούν ή έχουν εργασθεί λιγότερες μέρες, η αποζημίωση θα είναι αναλογική και το ποσό θα υπολογίζεται με 17,80€ την ημέρα.

Οι εργοδότες για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις θα κατατεθούν μόνο από τις επιχειρήσεις το διάστημα 18-31 Μαΐου 2020.

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Ή ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, που ήδη έχουν τεθεί σε αναστολή μέχρι το 60% αυτών και όχι πέραν τις 31 Μαΐου 2020. Αν το υπερβούν, υποχρεούνται οι ίδιοι να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτoί.

 

Παρατήρηση:

‘Σε αυτή την περίπτωση πουθενά δεν αναφέρεται πως θα γίνεται η επιλογή του πλεονάζοντος προσωπικού μιας και είναι σπάνια η περίπτωση να έχουν όλοι τις ίδιες αμοιβές.’

 

Σε περίπτωση που στον υπολογισμό του ποσοστού των εργαζομένων προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και άνω, γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, ενώ προκύπτει κάτω του 0,50 γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα κάτω.

Σε περίπτωση ενός εργαζομένου, η αναστολή της σύμβασης μπορεί να παραταθεί ( 1* 60% = 0,60 , άρα 1 με την στρογγυλοποίηση).

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή και άνοιξαν μέσα στον μήνα Μάιο (επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν), μετατρέπονται από το καθεστώς κλειστών επιχειρήσεων σε αυτό των πληττόμενων επιχειρήσεων, με τους ανάλογους περιορισμούς και όρους που ισχύουν για αυτές.

 

Εξαίρεση από τον κανόνα του 60% αποτελούν οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ λειτουργίας, κάποιον από αυτούς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα (π.χ ΚΑΔ εκπαιδευτικού κλάδου). Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν την προσωρινή αναστολή συμβάσεων εργασίας έως τις 31/5, ακόμα και για το σύνολο του προσωπικού που είχαν θέσει σε αναστολή έως σήμερα.

 

  • Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των ανωτέρω, και πάντως μέχρι τις 31/5/2020 απαγορεύεται ρητά να προχωρήσουν σε απολύσεις  για το σύνολο του προσωπικού τους, το διάστημα αυτό.
  • Οι ίδιες επιχειρήσεις επαναλειτουργούσες και πληττόμενες, υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής να διατηρήσουν για 45 ημέρες τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας. Δηλαδή, τις ίδιες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας. Στην παραπάνω διατήρηση των θέσεων εργασίας, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που αποχωρούν οικειοθελώς ή λόγω συνταξιοδότησης καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση λήγει κατά τη διάρκεια των 45 ημερών.

 

Παρατήρηση:

Όπως καταλαβαίνουμε από την εγκύκλιο, αν κάποια σύμβαση λήγει μέσα στον Ιούνιο αυτόματα λύεται;

Αν κάποια σύμβαση λήγει μέσα στον Μάϊο, τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση; O εργοδότης θα πρέπει να τον κρατήσει και να πληρώνει μισθό και ασφαλιστικές εισφορές έστω και αν δεν έχει δουλειά;

 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

  1. Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων τους.

    2.
    Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

 

Οι ως άνω επιχειρήσεις με βάσει τους ΚΑΔ που αναφέρονται στο παράρτημα που θα επισυνάψουμε δύνανται να προβαίνουν σε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του προβλεπόμενου όπως επίσης και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 2.

 

Με άλλα λόγια, μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας όσων εργαζόμενων θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να απασχολήσουν και επειδή σήμερα ανοίγει ένα μέρος της εκπαίδευσης και ένα άλλο θα ανοίξει την επόμενη Δευτέρα στις 18/5 γι’ αυτό και δεν υπάρχει ο περιορισμός των 15 ημερών. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει (δηλαδή δεν υπάρχει περιορισμός) και στην περίπτωση που θελήσουν να προβούν σε ανάκληση αναστολών των συμβάσεων εργασίας.

 

Παράρτημα

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών
49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.21.1 Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές
52.21.21 Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων
52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα
55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.10 Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11)
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01)
96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς
96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς
96.09.19.02 Υπηρεσίες αχθοφόρων
96.09.19.04 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
96.09.19.05 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου
96.09.19.14 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
  Καταστήματα λιανικού εμπορίου που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
  Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της χώρας.