Περίληψη Διακήρυξης για υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς προσωπικού