Περίπτερα: Απλοποίηση της προσφυγής περιπτέρων σε πρόστιμα από Δήμους

Απλούστευση της διαδικασίας προσφυγής κατά των προστίμων που επιβάλουν οι Δήμοι στα περίπτερα ζητάει ο σύλλογος Επαγγελματικών Καπνοπωλών Περιπτερούχων Αθήνας

Την απλούστευση της απαράδεκτης γραφειοκρατικής διαδικασίας προσφυγής κατά των προστίμων που επιβάλουν οι Δήμοι στα περίπτερα ζητάει ο σύλλογος Επαγγελματικών Καπνοπωλών Περιπτερούχων Αθήνας. Την επιστολή απέστειλε προς το ΕΕΑ προκειμένου να προωθήσει το αίτημα τους.

Η επιστολή είναι η εξής:

 

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

 

Με τη ψήφιση του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί τοπικής αυτοδιοίκησης, όλες οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή της νομοθεσίας της λειτουργίας των περιπτέρων πέρασαν στους δήμους.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι δήμοι ελέγχονται από Επίτροπο όχι μόνο για τα έξοδα όπως γινόταν παλιότερα αλλά για την είσπραξη των εσόδων τους. Από αυτό συνεπάγεται ότι πλέον οι οφειλές προς τους δήμους είναι ανελαστικές και η μη τακτοποίησή τους επιφέρει, εκτός από την άρση της φορολογικής ενημερότητας, και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Προκειμένου οι επαγγελματίες που λειτουργούν τα περίπτερα να προλαμβάνουν απεχθείς και ανεξέλεγκτες συνέπειες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και τη καταβολή του αναλογούντος τέλους στους δήμους. Αυτή η αίτηση κατατίθεται τον πρώτο μήνα κάθε έτους.

Οι χρεώσεις των τελών διαφέρουν από δήμο σε δήμο. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων κατάληψης που θέτει ο κάθε δήμος ξεχωριστά επιβάλλεται το τέλος συν το διπλάσιο πρόστιμο.

Πολλοί δήμοι, αν δεν έχει γίνει αίτηση για άδεια, χρεώνουν το σύνολο της κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με το τέλος συν το διπλάσιο πρόστιμο ή τριπλάσιο πρόστιμο.

Σε όλους τους δήμους λειτουργούν επιτροπές φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων όπου μπορεί να προσφύγει ο κάθε επαγγελματίας που του έχει επιβληθεί πρόστιμο κατάληψης.

Οι φορολογικές επιτροπές διαφορών και αμφισβητήσεων των δήμων έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν το ύψος του προστίμου έως και 50%.

Με το ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α’ 213) «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» άλλαξε ο τρόπος που γίνονταν αυτές οι προσφυγές.

Για να γίνει η προσφυγή κατά των προστίμων πρέπει ο ενδιαφερόμενος εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών να επισκεφθεί το δήμο που του επέβαλλε το πρόστιμο και να ενημερωθεί για το ύψος της οφειλής του ώστε να εκδώσει το ανάλογο παράβολο (το παράβολο είναι το 2% της οφειλής).

Η προσφυγή ασκείται με δικόγραφο το οποίο μαζί με τρία αντίγραφα κατατίθεται στη γραμματεία της κυρίας έδρας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, υποβάλλοντας με το ίδιο δικόγραφο της προσφυγής παράλληλο αίτημα για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.

Με την άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, ο προσφεύγων έχει την υποχρέωση να προβεί στην επίδοση στον οικείο δήμο επικυρωμένου αντιγράφου αυτής, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της, ανεξαρτήτως εάν στο δικόγραφο εμπεριέχεται αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με το δήμο.

Η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, οφείλει πριν τη συζήτηση κάθε υπόθεσης να διαπιστώνει επί ποινή απαραδέκτου τη σωρευτική πλήρωση των κατωτέρω προϋποθέσεων:

  • Την ύπαρξη δικογράφου, το οποίο απευθύνεται σε δικαστική αρχή.

  • Την κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, πιστοποιούμενης αυτής με τη σχετική πράξη κατάθεσης.

  • Επί του αυτού δικογράφου να εμπεριέχεται ρητά το αίτημα του ενδιαφερόμενου για διοικητική επίλυση της διαφοράς με τον οικείο δήμο.

Εφ’ όσον η επιτροπή διαπιστώσει το απαράδεκτο της προσφυγής, συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρει το λόγο περί ύπαρξης απαραδέκτου, ο δε φάκελος διαβιβάζεται αμελλητί στο αρμόδιο δικαστήριο.

Κύριε Πρόεδρε,

Με τη νέα εφαρμογή του ν.3900/2010, όπως περιγράφεται παραπάνω, η αίτηση για την προσφυγή γίνεται πολυσύνθετη έτσι ώστε ο περιπτερούχος να χάνει πολύτιμο χρόνο και η ολοκλήρωση της διαδικασίας να γίνεται χρονοβόρα.

Με αυτό τον τρόπο η πολιτεία προσπαθεί να καταργήσει την γραφειοκρατία;

Ζητάμε την απλούστευση των διαδικασιών έτσι ώστε με μία επίσκεψη από τον ενδιαφερόμενο στο δήμο να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία της προσφυγής – ένστασης.