tuv-iso-logo

Ποιες αλλαγές έρχονται στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενδυνάµωση του ΑΣΕΠ – Ενίσχυση και αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», που θα είναι σε δηµόσια διαβούλευση έως την ερχόµενη ∆ευτέρα.

Βασικά σημεία του νομοσχεδίου, όπως τα δημοσιεύει το ethnos.gr είναι:

Γρηγορότερες προσλήψεις: Όσοι υποβάλλουν αίτηση σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ δεν θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά για τα προσόντα τους στην αρχή. Θα κατατάσσονται µε βάση τα όσα δηλώνουν στην αίτηση και θα καλούνται όσοι βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης να φέρουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Αν, για παράδειγµα, γίνει διαγωνισµός για 100 θέσεις, θα καλούνται οι 150 πρώτοι να αποδείξουν πως όντως έχουν τα πτυχία που δήλωσαν,
την προϋπηρεσία και τα κοινωνικά κριτήρια. Εάν δεν προσκοµιστούν τα στοιχεία, ο υποψήφιος διαγράφεται. Μόλις συµπληρωθεί ο αριθµός των θέσεων, τότε καταρτίζεται ο προσωρινός πίνακας. Ακολουθεί η διαδικασία των ενστάσεων προκειµένου να προκύψει ο οριστικός πίνακας. «Εκτιµούµε ότι µια τέτοια αλλαγή θα επιταχύνει τη διαδικασία έως και 4-5 µήνες» είπε η κυρία Ξενογιαννακοπούλου.

Πολυετής προγραµµατισµός: Σε εναρµόνιση µε τον πολυετή δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό, η δηµόσια διοίκηση καλείται να αποτυπώνει τις ανάγκες της σε βάθος χρόνου. Τα υπουργεία θα στέλνουν στο υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης στην αρχή του έτους επικαιροποιηµένα «τετραετή σχέδια προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων». Με βάση αυτόν τον προγραµµατισµό, κάθε Σεπτέµβριο θα καταρτίζουν κατάσταση µε το πόσο προσωπικό -τακτικό και εποχικό- χρειάζονται τον επόµενο χρόνο. Τα αιτήµατα των υπουργείων θα εγκρίνονται µε µόνο µία απόφαση, αντί για τις αµέτρητες πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου σήµερα.

Ενδυνάµωση ΑΣΕΠ: Το ΑΣΕΠ παραλαµβάνει τον προγραµµατισµό και είναι αρµόδιο για τη διενέργεια των προσλήψεων. Επειδή όµως το ίδιο έχει φορτωθεί µε πάρα πολλές ευθύνες, η υπουργός τόνισε πως είναι ειληµµένη απόφαση να ενισχυθεί πολλαπλά. Με ειδική ρύθµιση θα επιτρέπεται να αποσπώνται στο ΑΣΕΠ υπάλληλοι, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και για διάρκεια 1-2 ετών. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου ανέφερε ότι εξετάζεται η δυνατότητα και κάποιων έκτακτων αµοιβών λόγω αυξηµένου φόρτου εργασίας.

Ενιαίες προκηρύξεις: Το ΑΣΕΠ θα µπορεί να ενοποιεί αιτήµατα πολλών φορέων σε µία προκήρυξη. Αντί πέντε υπουργεία και δέκα δήµοι να δροµολογούν δεκαπέντε προκηρύξεις ζητώντας µηχανικούς, θα βγαίνει ένας διαγωνισµός, για λιγότερη ταλαιπωρία υποψηφίων και γρηγορότερα αποτελέσµατα. Επίσης, θα µπορεί φορέας να οργανώνει «διετή προκήρυξη» και οι επιτυχόντες θα προσλαµβάνονται ορισµένοι τον πρώτο χρόνο και οι υπόλοιποι τον δεύτερο.

Τα αιτήµατα των υπουργείων θα εγκρίνονται µε µία απόφαση, αντί για τις αµέτρητες πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου

Παρατηρητήριο: Στα χρόνια των µνηµονίων κυριάρχησαν οι διάφορες «task forces», οµάδες ξένων εµπειρογνωµόνων που επέβαλαν µεταρρυθµίσεις αλλά και περικοπές. Τώρα ιδρύεται Παρατηρητήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που παρακολουθεί τις θεσµικές αλλαγές και θα εισηγείται µέτρα. Συγκροτείται, επίσης, Γνωµοδοτικό Συµβούλιο και Ειδική Γραµµατεία για την Υποστήριξη ∆ράσεων ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Γονικές άδειες: Οσοι αποκτούν παιδί µε υιοθεσία ή µε παρένθετη µητρότητα δικαιούνται τρίµηνη άδεια µητρότητας, κατ’ αντιστοιχία µε την άδεια λοχείας. Αυτό ισχύει τόσο για µητέρες όσο και για πατέρες δηµοσίους υπαλλήλους. Αδειες για τη φροντίδα και την ανατροφή παιδιού θα δικαιούνται και οι ανάδοχοι γονείς.

Μετεκπαίδευση – Επιµόρφωση: Καταργείται το όριο ηλικίας των 45 ετών για όσους θέλουν να κάνουν µεταπτυχιακό. Για τους χιλιάδες υπαλλήλους ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δήµους θεσπίζεται το Πιστοποιητικό ∆ιοικητικής Επάρκειας, που θα οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε συµµετοχή τους σε εξ αποστάσεως προγράµµατα επιµόρφωσης. Με αυτό το πιστοποιητικό θα λαµβάνουν 30 µόρια στις διαδικασίες επιλογής προϊσταµένων, ξεπερνώντας έτσι ένα σηµαντικό εµπόδιο για την εξέλιξή τους.

Πειθαρχικά: Ο υπάλληλος που διενεργεί ένορκη διοικητική εξέταση θα πρέπει να είναι έµπειρος βαθµού α’ (αντί γ’ σήµερα). Εάν από έρευνα προκύψουν ευθύνες για υπάλληλο, θα πρέπει να ασκείται πειθαρχική δίωξη, µε προθεσµία τριών µηνών, ώστε να προκύπτει είτε ενοχή είτε απαλλαγή.
Αυτό γίνεται, όπως είπε ο γ.γ. του υπουργείου Γρ. Θεοδωράκης, διότι συνέβαινε πολλές φορές να µην ασκείται ποτέ δίωξη ώστε να µένει ο υπάλληλος σε οµηρεία, χρωστώντας «χάρη» σε όσους τον κρατούσαν στο απυρόβλητο.

Κινητικότητα: Λαµβάνονται µέτρα βελτίωσης στο ενιαίο σύστηµα κινητικότητας, που διευκολύνει µετακίνηση υπαλλήλων σε φορείς µε έλλειµµα προσωπικού. Με συγκεκριµένη διάταξη δίδεται ρητά στον υπάλληλο η δυνατότητα απόσπασης ή µετάταξης για λόγους υγείας που αφορούν είτε τον ίδιο τον υπάλληλο είτε µέλη της οικογένειάς του, και συγκεκριµένα τον σύζυγο ή συµβιούντα ή πρόσωπο µε α’ βαθµό συγγένειας προς τον αιτούντα.

Οι εννέα τοµές σε προσλήψεις, άδειες και Πειθαρχικά

  • Επιτάχυνση προσλήψεων. Αποτελέσµατα ΑΣΕΠ βάσει αίτησης-«υπεύθυνης δήλωσης» µε επιβεβαίωση στοιχείων για τους πρώτους
  • Προσλήψεις µε τετραετή προγραµµατισµό ανά υπουργείο κάθε Ιανουάριο
  • Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων µονίµωνεποχικών κάθε Σεπτέµβριο για τον επόµενο χρόνο
  • Ενίσχυση του ΑΣΕΠ µε αποσπάσεις κατά παρέκκλιση- Πιθανό και µπόνους στους εργαζόµενους
  • Νέες µορφές προκηρύξεων: 1) Ενιαίες ανά ειδικότητα για πολλούς φορείς, 2) ∆ιετούς διάρκειας
  • Λήξη οµηρείας υπαλλήλων έπειτα από Ε∆Ε – Πειθαρχική δίωξη θα ασκείται υποχρεωτικά εντός τριµήνου
  • Επέκταση αδειών µητρότητας σε γονείς θετούς, αναδόχους και παρένθετη µητρότητα
  • Επιµόρφωση 30 µορίων για υπαλλήλους ∆Ε – Κατάργηση ορίου ηλικίας για µεταπτυχιακά
  • Ιδρύεται Παρατηρητήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ελληνική Task Force

 

Πηγή : ethnos.gr