«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» – ΕΠΑνΕΚ: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων