Ποια είναι τα πρόστιμα που ισχύουν από 1.1.2014

Τα πρόστιμα αποτελούν πάντα ένας μεγάλος βραχνάς για τους μικρομεσαίους

Τα πρόστιμα αποτελούν πάντα ένας μεγάλος βραχνάς για τους μικρομεσαίους. Όχι γιατί δεν πρέπει σε κάποιον που κάνει παράβαση να του επιβάλλεται κύρωση αλλά γιατί πολλά πρόστιμα ισοδυναμούν με εξόντωση και άλλα με εμφανή αδικία όσον αφορά τη σχέση παράβασης- κύρωσης. Ούτε καν αναφέρουμε και τα πρόστιμα που μπαίνουν σε περιπτώσεις εμφανούς άγνοιας της νομοθεσίας γιατί δεν επιτρέπει ο νόμος τέτοια άγνοια. Χιλιάδες είναι οι επιχειρήσεις που έκλεισαν από αδυναμία καταβολής προστίμων. Το αποτέλεσμα είναι να χάνει έσοδα και το κράτος και οι μικρομεσαίοι να χάνουν τη δουλειά τους.

 

Όσες προσπάθειες έγιναν από επιμελητήρια και συνδικαλιστικές οργανώσεις να εκλογικεύουν τα πρόστιμα, σε ελάχιστες περιπτώσεις απέδωσαν ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα πρόστιμα έγιναν πιο σκληρά. Υπενθυμίζουμε ότι οι οφειλές από φόρους και πρόστιμα δεν εμποδίζονται να εισπραχθούν με πλειστηριασμό ακόμη και της πρώτης κατοικίας.

Ειδικά στο νόμο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) εμπεριέχονται -εκτός των άλλων- και αρκετές τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν 4174.13), που επηρεάζουν άμεσα τα θέματα επιβολής προστίμων από την 1.1.2014.

Όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) αφορούν στους παρακάτω φόρους και δηλώσεις αντίστοιχα, ανεξαρτήτως εάν κάποιοι έχουν καταργηθεί (βλ. άρθρο 2 και παράρτημα ν. 4174/13).
 

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα:

α. Φόρο Εισοδήματος.

β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

γ. Φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας.

δ. Κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α΄ και β΄.

ε. Χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον Κώδικα.

 

 

Για ενημέρωση των επαγγελματιών παραθέτουμε σε μορφή pdf τους κύριους νόμους που αφορούν φορολογία και πρόστιμα για να μπορούν να τους αποθηκεύσουν και να τους συμβουλεύονται.

 

Ν. 4223.13 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ν.4218.13 ΠΝΠ Κώδικα Είσπραξης Δη­μοσίων Εσόδων

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

 

Ειδικές αναφορές

Για την ενημέρωση των επαγγελματιών παραθέτουμε έναν συνοπτικό κατάλογο με τα πρόστιμα που ισχύουν μετά την 1.1.2014, για φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν περιόδους από 1.1.2014. στον κατάλογο παραθέτονται τα σχετικά άρθρα στα οποία αναφέρονται τα πρόστιμα χωρίς ανάλυση. Ο επαγγελματίας που ενδιαφέρεται πρέπει να ανατρέξει στους σχετικούς νόμους με δικά του μέσα εκτός και αν η σχετική παραπομπή που παραπέμπει στο TaxHeaven ανοίγει χωρίς άλλη διαδικασία. Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται πρόστιμα και κυρώσεις που αφορούν σε πλαστά και εικονικά στοιχεία.

Τον κατάλογο συνέταξε το επιστημονικό επιτελείο του TaxHeaven

 

 • Φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1521/1950),
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και περιουσιολόγιο ακινήτων (βλ. άρθρα 23 και 23Α' του ν. 3427/2005),
 • Ειδικό φόρο επί των ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002),
 • Τέλος επιτηδεύματος φυσικών και νομικών προσώπων (βλ. άρθρο 31 του ν. 3986/2011),
 • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (βλ. άρθρο 29 του ν. 3986/2011),
 • Φόρο πολυτελούς διαβίωσης (βλ. άρθρο 44 του ν. 4111/2013),
 • Φόρο πλοίων με ελληνική και με ξένη σημαία (βλ. ν. 27/1975),
 • Εισφορά εισαγόμενου συναλλάγματος (βλ. άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4141/2013),
 • Φόρο επί των μερισμάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4141/2013),
 • Εισιτηρίων καζίνο (βλ. άρθρα 2 παρ. 10 του ν. 2206/1994, 31 παρ. 13 του ν. 2873/2000, 1 παρ. 1 του ν. 3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπ. Ε 7 του ν. 4093/2012),
 • Ειδικό φόρο πολυτελείας χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγομένων ειδών (βλ. άρθρο 17 του ν. 3833/2010),
 • Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου (άρθρο 50 του ν. 4002/2011),
 • Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας (βλ. άρθρο 33 του ν. 3775/2009),
 • Τέλη διενέργειας παιγνίων με παιγνιόχαρτα (βλ. άρθρα 8 του ν. 2515/1997, 8 παρ. 1 του ν. 2954/2001 και 10 παρ. 2 του ν. 3037/2002),
 • Φόρο ασφαλίστρων (βλ. άρθρο 29 του ν. 3492/2006),
 • Ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρου καπνιζόντων (βλ. άρθρο 45 του ν. 3986/2011),
 • Ειδικό φόρο στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (βλ. άρθρο πρώτο παρ. 12 του ν. 3845/2010, άρθρο 3 παρ. 9 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012, άρθρο 22 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013), Ειδικό Φόρο ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (βλ. άρθρο 2 του ν. 3790/2009),
 • Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (βλ. άρθρα 17-31 του ν.1676/1986),
 • Εισφορά δακοκτονίας (βλ. άρθρο 102 του ν. 1402/1983),
 • Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρελαίου (βλ. άρθρα 23 του ν. 3634/2008, 2 του ν. 3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν. 3845/2010),
 • Τέλη Χαρτοσήμου (βλ. π.δ. 28ης Ιουλίου 1931),
 • Ειδικό Φόρο για την Ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης (βλ. άρθρο 60 του ν. 1731/1987),
 • Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (βλ. άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010),
 • Φόρο Αυτομάτου Υπερτιμήματος (βλ. άρθρο 16 του ν. 1882/1990),
 • Φόρο Αυτομάτου Υπερτιμήματος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (βλ. άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005),
 • Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 έως και 35 του ν. 2459/1997),
 • Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19 του ν. 3634/2008),
 • Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (βλ. άρθρο 53 του ν. 4021/2011),
 • Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (βλ. άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013),
 • Εισφορές Φυσικών Προσώπων (βλ. άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του ν. 3833/2010),
 • Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (βλ. άρθρο 3 του ν. 3790/2009),
 • Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (βλ. άρθρα 2 του ν. 3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010),
 • Αυτοτελή Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (βλ. άρθρο 8 του ν. 2579/1998),
 • Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (βλ. άρθρο 9, παρ. 4 του ν. 3296/2004),
 • Αυτοτελή Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (βλ. άρθρο 3 του ν. 2954/2001),
 • Αυτοτελή Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (βλ. άρθρο 10 του ν. 3513/2006),
 • Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών (βλ. άρθρα 1 έως 16 του ν. 1676/1986).