Ποιοι επαγγελματίες απαλλάσσονται από την έκδοση αποδείξεων

Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής των φυσικών προσώπων με έσοδα κάτω των 10.000 ευρώ.


Με την εγκύκλιο ΠΟΛ: 1004/4.1.2013 το υπουργείου Οικονομικών παρέχει σειρά οδηγιών για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».

Ένα από τα βασικότερα σημεία είναι οι διευκρινήσεις που δίνονται, με την παράγραφο 3, για την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής των φυσικών προσώπων, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβησαν τις 10.000 ευρώ.

Εξαιρούνται από την απαλλαγή αυτή όσοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, όσοι πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, όσοι εξάγουν τα αγαθά τους ανεξαρτήτως ποσοστού, αλλά και ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής η φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, και οι γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων.

Στην απαλλαγή εμπίπτουν πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εξαιρούντο της απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων, εφόσον βέβαια τα έσοδά τους είναι κάτω των 10.000 ευρώ και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.

Τα πρόσωπα αυτά είναι ο υπόχρεος (πρώην επιτηδευματίας) που τηρούσε με τον ΚΒΣ πρόσθετο βιβλίο και με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν έχει υποχρέωση να τηρεί τις πληροφορίες, όπως ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, ο εκμεταλλευτής αποθηκευτικού χώρου, ο ασκών παραϊατρικό επάγγελμα κ.λπ., ακόμη περιλαμβάνονται ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση και ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή μη.

Εκκρεμεί  η νομοθετική διευθέτηση με την οποία οι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών (ελαιοχρωματιστές, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.ά.) θα υποχρεούνται στην έκδοση αποδείξεων, ακόμη και αν τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι μικρότερα των 10.000 ευρώ.

Ολόκληρη η ΠΟΛ εδώ.

Διαβάστε ορισμένα από τα περιεχόμενα της ΠΟΛ:

•    Οριοθέτηση περιεχομένου βιβλίων και στοιχείων
•    Δικαιολογητικά εγγραφών – Συγχώνευση βιβλίων και στοιχείων – Υποχρεώσεις
•    Ηλεκτρονικό τιμολόγιο – Έκδοση και λήψη αυτού 
•    Ενημέρωση των βιβλίων σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ
•    Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
•    Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων
•    Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων
•    Περιπτώσεις έκδοσης Δελτίου Αποστολής – Υπόχρεοι σε έκδοση
•    Έκδοση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής
•    Τιμολόγηση Συναλλαγών
•    Αγορά αγαθών από ιδιώτη
•    Πιστωτικό τιμολόγιο
•    Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών
•    Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής αντί φορτωτικής
•    Απόδειξη αυτοπαράδοσης
•    Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων
•    Υποχρέωση αναγραφής στοιχείων συναλλασσομένων σε τραπεζικά