«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020"