Πως γίνεται η διάθεση ποτών και εμφιαλωμένων νερών σε μονάδες εστίασης

Στον Κανονισμό προβλέπεται ότι οι προσυσκευασίες των ποτών, οίνων, ζύθου και των εμφιαλωμένων νερών πρέπει να αποσφραγίζονται παρουσία του καταναλωτή

Στη νέα Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) αναφέρεται και πως γίνεται στους καταναλωτές η διάθεση ποτών και εμφιαλωμένων νερών σε μονάδες ομαδικής εστίασης. Στον Κανονισμό προβλέπεται ότι οι προσυσκευασίες των ποτών, οίνων, ζύθου και των εμφιαλωμένων νερών πρέπει να αποσφραγίζονται παρουσία του καταναλωτή.

 

 

Άρθρο 75

 

Διάθεση ποτών και εμφιαλωμένων νερών σε μονάδες ομαδικής εστίασης

 

1. Οι προσυσκευασίες των ποτών, οίνων, ζύθου και των εμφιαλωμένων νερών που διατίθενται ακέραιες στον πελάτη εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης, πρέπει να αποσφραγίζονται παρουσία του.

 

2. Τα αλκοολούχα ποτά μπορούν να διατίθενται σε ποτήρι από την αρχική προσυσκευασία στον τελικό καταναλωτή εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, προσφέρονται αποκλειστικά από την αρχική προσυσκευασία που μπορεί να έχει ήδη ανοιχθεί για την εξυπηρέτηση προηγούμενης παραγγελίας. Απαγορεύεται η μετάγγισή του περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει σε άλλον περιέκτη προκειμένου να προσφερθεί στον πελάτη. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας εφόσον το ζητήσει ο πελάτης, η μετάγγιση της ανάλογης ποσότητας του ποτού από την αρχική προσυσκευασία στο ποτήρι πρέπει να γίνεται παρουσία του και να του δίνεται η δυνατότητα να διαβάσει την επισήμανση της συγκεκριμένης προσυσκευασίας.

 

3. Επιτρέπεται η χύμα διάθεση προς τον τελικό καταναλωτή:

 

Α. Οίνου.

 

Β. Ζύθου που έχει παραχθεί για επιτόπια κατανάλωση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Α.Υ.Ο. υπ’ αριθ. Φ318/216/2002 (Φ.Ε.Κ. Β’ 544) όπως ισχύει.

 

Γ. Προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων). Το προϊόν αυτό προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο χύμα, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας (άρθρο 7 του ν. 2969/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τα συγκεκριμένα προϊόντα θα αναγράφεται στον τηρούμενο τιμοκατάλογο ή σε αναρτημένη πινακίδα υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εμφιαλωτής τους.

 

4. Στους παραβάτες των ανωτέρω παραγράφων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

 

 

ΠΗΓΗ: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

ΣΒ