tuv-iso-logo

Πρακτικός Οδηγός: Μικρές πτωχεύσεις (Ν. 4738/2020)

~ ΜΙΚΡΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ~

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ (4738/2020) 

14.07.2021

Της  Σουζάνας Κλημεντίδη, Δικηγόρου  

 

 

 

 

 

 

 Ορισμός:                                 

 

Μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις ορίζονται αυτές στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), δηλαδή σύνολο ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία): 350.000 ευρώ

               ή καθαρό ύψος κύκλου εργασιών (τζίρος): 700.000 ευρώ

               ή μέσος όρος εργαζομένων: 10 άτομα 

               +  αξία ακινήτου βάσει ΕΝΦΙΑ.

 Αρμόδιο Δικαστήριο:

 

Το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, ή το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του.

 

Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου:

 

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Αν εντός 30 ημερών δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέμβαση που αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος από το πτωχευτικό δικαστήριο.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ο εισηγητής. Ο εισηγητής διορίζει τον σύνδικο, εφόσον δεν προσδιορίζεται στην αίτηση.

Ο αιτών, επισυνάπτει σε πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου της αίτησης, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης.

 

Περιεχόμενο της αίτησης πτώχευσης:

 

Απαιτούμενα έγγραφα: κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

                                           ή τελευταία φορολογική δήλωση φυσικού προσώπου

                                           + δήλωση στοιχείων ακινήτων

+ κατάσταση  συνόλου πιστωτών

                                           + βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο

→ Τα έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αντίγραφο.

Σημ.: Ο οφειλέτης έχει ευθύνη εξ αυτών των στοιχείων με βάση το άρθρο 952 ΚΠολΔ (προσωποκράτηση + ψευδορκία).

 

Προληπτικά μέτρα:

 

Η αναστολή της παρ. 1 του άρθρου 86 (απαγόρευση διάθεσης περιουσιακού στοιχείου από ή προς τον οφειλέτη, αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών ή ορισμός μεσεγγυούχου) δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών του οφειλέτη επί περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη εξασφάλιση.

 

 Παύση Πληρωμών:

 

è Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

 

è Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής (δηλ. αρκεί και ένα μόνο χρέος).

 Άσκηση Παρέμβασης:

 

→ Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Εάν είναι κύριες παρεμβάσεις, τα αντίγραφα των διαδικαστικών εγγράφων κατατίθενται σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με μέριμνα του επιμελέστερου των διαδίκων.

 

→ Αντίγραφο της αίτησης πτώχευσης επιδίδεται, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, με φροντίδα του διαδίκου που επισπεύδει τη διαδικασία, στα λοιπά διάδικα μέρη  (αν δεν γίνει παρέμβαση, τότε η αίτηση γίνεται δεκτή, ως άνω).

→ Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης, τα διάδικα μέρη οφείλουν να καταθέσουν ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου τις προτάσεις τους και το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας παρέχεται πρόσθετη προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε όλα τα διάδικα μέρη, για την κατάθεση τυχόν προσθήκης αντίκρουσης.

 

→ ακολούθως, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση.

 Ανεπάρκεια μη βεβαρυμμένων στοιχείων  της περιουσίας του οφειλέτη:

 

Αν δεν καλύπτονται τα έξοδα της διαδικασίας και τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη, πέραν των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, δεν υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης της παρ. 5 του άρθρου 92, δεν διορίζεται σύνδικος και εισάγεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

 

Η καταχώριση στο Μητρώο Φερεγγυότητας δεν επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας εκτέλεσης σε βάρος των βεβαρυμμένων στοιχείων από τους ενέγγυους πιστωτές.

 

 Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας:
Εφόσον γίνει αποδεκτή αίτηση πτώχευσης, ο εισηγητής διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και προσδιορίζει την ημέρα παύσης πληρωμών.
 Παραίτηση και διορισμός συνδίκου:

 

Εάν στη συνέχεια της διαδικασίας παραιτηθεί σύνδικος που έχει υποδειχθεί από πιστωτή, δικαίωμα υπόδειξης συνδίκου έχει ο ίδιος πιστωτής, εφόσον κοινοποιήσει στον εισηγητή τα στοιχεία του υποδεικνυομένου και την έγγραφη αποδοχή από τον τελευταίο του διορισμού του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσιοποίηση της παραίτησης.

 

Αναγγελίες και επαληθεύσεις των πιστώσεων:

 

Ø  Πρόσκληση για αναγγελία = ο σύνδικός παίρνει τα στοιχεία από τον κατάλογο του οφειλέτη  και ενημερώνει εγγράφως όλους τους πιστωτές που είναι γνωστής διαμονής. Τους καλεί να αναγγείλουν την απαίτησή τους και να καταχωρήσουν τα έγγραφα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

 

Ø  Προθεσμία αναγγελίας και ανακοπή = αναγγελία πιστωτή εντός 3 μηνών από τη δημοσιοποίηση της κήρυξης της πτώχευσης + εξαίρεση Δημοσίου μέχρι τη σύνταξη του τελευταίου πίνακα διανομής.

–          Η αναγγελία γίνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

–          Αν πιστωτής παραλείψει την αναγγελία των απαιτήσεών του και έχει εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο, δεν χάνει την εμπράγματη αγωγή (η αναγγελία γίνεται και πλαγιαστικά από άλλον 72 ΚΠολΔ).

–          Αν πιστωτής δεν έκανε αναγγελία, με ανακοπή μπορεί να ζητήσει την επαλήθευση της απαίτησής του.

–          Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου και ασκείται μέχρι την τελευταία διανομή ΌΧΙ όμως περισσότερο από 6 μήνες από την προθεσμία αναγγελίας.

–          Με την  ανακοπή δεν αναστέλλονται διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί.

 

Ø  Επαλήθευση = ο σύνδικος επαληθεύει τις απαιτήσεις που έχουν αναγγελθεί, η οποία γίνεται με αντιπαραβολή των εγγράφων του πιστωτή προς τα έγγραφα του οφειλέτη.

Κατόπιν, ο σύνδικος συντάσσει πίνακα των επαληθευθεισών απαιτήσεων με στοιχεία απαιτήσεων και πιστωτών. Ο πίνακας συμπληρώνεται μετά από κάθε προσωρινή διανομή.

 

Ø  Άρα, η αναγγελία είναι σημαντική για να συμπεριληφθεί η απαίτηση + να επέλθει απαλλαγή.

 

Ø  Ο εισηγητής, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, αποφαίνεται με αιτιολογημένη διάταξή του για τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών του άρθρου 156.

 

–          Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή επιτρέπεται, εντός δέκα (10) ημερών, προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα.

 

Παρακράτηση πιστώματος → Αν ασκηθεί εμπροθέσμως ανακοπή επί της πράξης του εισηγητή με την οποία κάνει δεκτό το πίστωμα, σε κάθε διανομή ενεργητικού παρακρατείται ποσό ανάλογο του πιστώματος, μέχρι να αποφανθεί το πτωχευτικό δικαστήριο.

 

 Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά

 

= πραγματοποιείται από τον σύνδικο χωρίς την άδεια του εισηγητή.

 

Ειδικός λογαριασμός

 

= τον διαχειρίζεται ο σύνδικος, αποκλειστικά για τις δαπάνες των εργασιών της πτώχευσης και για τη διανομή στους πιστωτές, χωρίς να απαιτείται άδεια του εισηγητή.

 

Ειδικές Προβλέψεις:

 

Δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 146 (πρόσληψη ειδικών γνώσεων), 148 (υποβολή εγκλήσεων), 150 (σύγκληση συνέλευσης), 151 (απαρτία πλειοψηφία πιστωτών) και η παρ. 1 του άρθρου 133 (εισήγηση εισηγητή περί αποδοχής αίτησης).

Σε περίπτωση που απαιτείται η εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου, ο σύνδικος μπορεί να αναθέτει τη σχετική εντολή σε δικηγόρο, μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, ο οποίος καθορίζει και την αμοιβή του, κατ’ εύλογη κρίση, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο.

 

 Έφεση

 

Οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκεινται μόνο σε έφεση (και όχι σε αναίρεση).

 

 Μη περάτωση της πτώχευσης με την απλοποιημένη διαδικασία:
 Αν μετά την παρέλευση ενός έτους από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας η πτώχευση δεν έχει περατωθεί, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει στον εισηγητή έκθεση, στην οποία εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση κρίνεται από τον εισηγητή αδικαιολόγητη, ο εισηγητής τον αντικαθιστά με πράξη του.