Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα-Γ.Γ. Συμβουλίου Ε.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20 Απριλίου 2018.