Προμήθεια Αναλωσίμων Τόνερ (Συμβατών) για τις υπηρεσίες του επιμελητηρίου, έτους 2021

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.612,90 χωρίς ΦΠΑ ή 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ε.Α. του έτους 2021, σε βάρος του ΚΑΕ 12.93.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών προτίθεται να προβεί σε προμήθεια αναλωσίμων συμβατών τόνερ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν και τις ποσότητες που εμφανίζονται στον πίνακα ποσοτήτων (Πίνακας 1).

1.1.-Τεχνικές Προδιαγραφές για τα συμβατά τόνερ

 1. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
 2. Για όλα τα είδη απαιτείται – ως απαράβατος όρος, με ποινή αποκλεισμού – σήμανση στη συσκευασία με πιστοποίηση ISO 9001:2008 και πιστοποίηση ISO 14001:2004.
 3. Τα τόνερ να είναι εσωτερικά συσκευασμένα αεροστεγώς.
 4. Η εξωτερική συσκευασία να φέρει τοποθετημένους κωδικούς αναγνώρισης (barcode) καθώς και να φαίνεται ευκρινώς ο τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται.
 5. Στη συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και το προϊόν να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής. Διαφορετικά θα πρέπει ο ανάδοχος για κάθε παραδιδόμενη ποσότητα (αρχική ή επαναληπτική) να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής.
 6. Τα αναλώσιμα υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής, είτε μετέπειτα κατά την περίοδο χρήσης τους, ακατάλληλα, με αποτέλεσμα :
 • ποιότητα εκτύπωσης  μη  ισάξια  του  αυθεντικού,
 • κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης,
 • να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται,
 • μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων από τον αριθμό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO και διακρίνεται στη στήλη «ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ» του πίνακα 1 (αριθμός σελίδων κανονικής εκτύπωσης),

θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Ε.Ε.Α..

7. Τα προσφερόμενα toner και μελάνια θα πρέπει να είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, να μην προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των αντίστοιχων γνήσιων και η      κυκλοφορία τους να είναι νόμιμη, εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του συμβατού ισοδύναμου υλικού θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του μηχανήματος (το μηχάνημα αναγράφεται στην 3η στήλη του πίνακα 1 και η απόδοση του γνήσιου δοχείου στην 4η στήλη του ίδιου πίνακα).

9.  Διευκρινίζεται ότι  τα  αναγομωμένα  Toner δεν θεωρούνται συμβατά και η προσφορά με αντίστοιχο υλικό θα απορρίπτεται.

1.2.- Πίνακας Ποσοτήτων – Υπόδειγμα Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

ΕΕΑ – ΣΥΜΒΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΟΝΕΡ ΕΤΟΥΣ 2021
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΤΟΝΕΡ Η’ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤHΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ που χρησιμοποιείται ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ                     (σελίδες κανονικής εκτύπωσης – normal) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
1 CE285A Εκτυπωτής HP LaserJet P1102 1.600 100
2 CF217A ΗP LaserJet Pro M102a 1.600 50
3 CE314A HP Color Pro CP1025NW 14.000 μαύρες
/ 7.000 έγχρ.
2
4 CF219A ΗP LaserJet Pro M102a 12.000 6
8 Απρόβλεπτα 10% επί της συνολικής αξίας των υπολοίπων   Θα συμπληρωθεί από την υπηρεσία κατά τη συμβατική διαδικασία (παρ. 5.2, άρθ. 5)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΦΠΑ 24%  
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], αναγράφοντας στο θέμα: α) την ημερομηνία της πρόσκλησης 20/4/2021, β) την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΝΕΡ (ΣΥΜΒΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Α ΓΙΑ ΤΟ 2021» και στο σώμα του κειμένου: α) την επωνυμία του προσφέροντος και β) τα στοιχεία επικοινωνίας του, είτε σε κλειστό φάκελο που θα παραδοθεί στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη 10679, Αθήνα, 2ος Όροφος), αναγράφοντας στον φάκελο : α) την ημερομηνία της πρόσκλησης 20/4/2021, β) την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΝΕΡ (ΣΥΜΒΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Α ΓΙΑ ΤΟ 2021», γ) την επωνυμία του προσφέροντος και δ) τα στοιχεία επικοινωνίας του, έως και την Τετάρτη στις 12.5.2021 και ώρα 2.00 μμ.

 

Άρθρο 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Υποψήφιοι ή προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3.2 Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. Για τους υποψήφιους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/201

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει τα εξής:

4.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία να δηλώνει ότι:

α. έλαβε γνώση της από 20.4.2021 πρόσκλησης του Ε.Ε.Α. και των όρων της, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους,

β. δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό,

γ. δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

δ.  διαθέτει, i) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και ii) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016,

ε. ότι, όταν του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του.

4.2  Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

4.3  Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παραγράφου 4.1 για κάθε μέλος της ένωσης.

4.4 Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4.1, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για το συγκεκριμένο σκοπό.

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5.1 Στο κείμενο της προσφοράς είναι υποχρεωτικό να παρατίθεται πίνακας με τα προσφερόμενα είδη στον οποίο θα σημειώνεται στήλη που θα αναφέρεται το σύνολο χωρίς ΦΠΑ ανά είδος και 3 γραμμών στις οποίες κατά σειρά θα εμφανίζεται: α) το τελικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ, β) το ΦΠΑ και γ) το τελικό σύνολο της προσφοράς  με ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 –Υπόδειγμα.

5.2 Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη καθώς και οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

5.4  Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της.

5.5 Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

5.6 Η προσφορά θα συνοδεύεται:

Α) από δείγμα συμβατού τόνερ CE285A κατάλληλου για χρήση σε εκτυπωτή HP LaserJet P1102, το οποίο αντιστοιχεί στα απαιτούμενο είδος τόνερ με Α/Α 1 του πίνακα 1 της παρ. 1.2 του άρθρου 1 της παρούσας και δείγμα συμβατού τόνερ CF217A κατάλληλου για χρήση σε εκτυπωτή HP LaserJet Pro M102a, το οποίο αντιστοιχεί στα απαιτούμενο είδος τόνερ με Α/Α 2 του πίνακα 1 της παρ. 1.2 του άρθρου 1 της παρούσας. Τα δείγματα θα χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της παρ. 1.1. του άρθρου 1 κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης και μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής, τα δείγματα δεν επιστρέφονται.

Β) από τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 4.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των ειδών Πίνακα 1, μόνο βάσει τιμής, μεταξύ αυτών που πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές της παραγράφου 1.1, του άρθρου 1, κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας ή αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης μπορεί να γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Οι ποσότητες των συσκευασιών των ειδών που θα παραδίδονται στο επιμελητήριο θα καθορίζονται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης των δύο μερών ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο μέγιστος αριθμός των τμηματικών παραδόσεων προς το Επιμελητήριο θα είναι έξι (6).

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΛΗΡΩΜΗ

 Η πληρωμή του αναδόχου θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα είναι τμηματική και θα λαμβάνει χώρα μετά την τιμολόγηση της εκάστοτε παραγγελίας, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που τυχόν ζητηθούν από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του επιμελητηρίου.

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.1 Οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών που αναφέρεται στο άρθρο 2, δεν γίνονται δεκτές.

9.2 Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και κάθε προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον αναγραφόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών πριν από τη λήξη τους.

9.3 Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές στις οποίες ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους.

9.4  Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία  εντός των τελευταίων τριάντα (30)  ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα  ΚΕΠ (άρθρο 3 Ν. 4250/2014). Για λοιπά δικαιολογητικά (ιδιωτικά έγγραφα) που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζεται ότι ισχύει στο άρθρο 1 του  Ν.  4250/2014.

9.5  Τα παραπάνω αναφερόμενα συνοδευτικά της προσφοράς της παραγράφου 5.6 του άρθρου 5, καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 4 (4.1 – 4.4) κρίνονται ως ουσιώδη και τυχόν απουσία ή παράβλεψή τους συνιστά την απόρριψη του συνόλου της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, χωρίς το δικαίωμα συμπλήρωσής της. Σε αυτή την περίπτωση δεν εξετάζεται από την Υπηρεσία ή την αρμόδια επιτροπή η οικονομική προσφορά της παραγράφου 5.1, του άρθρου 5.

9.6 Το Ε.Ε.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία.

9.7 Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. Όλοι οι όροι της παρούσης κηρύσσονται ουσιώδεις.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Ε.Ε.Α.

Υπεύθυνος: κος Μ. Βακαλόπουλος, ή κος Ν. Σαξιώνης

Τηλέφωνο: 210 3380 214, 210 3380 233 (καθημερινά 8.00-15.00)

Εmail: [email protected] , [email protected] , [email protected]

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

 1. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Νόμιμου Εκπροσώπου