Προς ενιαία λογιστικά πρότυπα και κοινή βάση φορολογίας στην ΕΕ

η κοινή φορολογική βάση (CCTB )θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρικές οντότητες ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δηλαδή χωρίς όριο εισοδήματος

Η Γερμανία και η Γαλλία εργάζονται για την από κοινού ανάπτυξη μιας οδηγίας για την εφαρμογή Κοινή Φορολογικής Βάσης (CCTB) η οποία θα προταθεί σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.

Η απαίτηση ομοφωνίας μεταξύ των κρατών μελών κατέστησε δύσκολο να επιτευχθεί μια κοινή εναρμονισμένη φορολογία εταιρειών στην ΕΕ στο παρελθόν, Οι νέες προτάσεις όμως των δύο χωρών οι οποίες δόθηκαν μέσω ενός εκπληκτικά λεπτομερές εγγράφου δύναται να αναβιώσουν τις διαπραγματεύσεις για την προτεινόμενη προσέγγιση μια οδηγίας σχετικά με την Κοινή Φορολογική Βάση των κρατών μελών, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρονικά στάδια.

Σύμφωνα με το τελευταίο έγγραφο των Γερμανογαλλικών θέσεων, οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι η κοινή φορολογική βάση  (CCTB )θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρικές οντότητες ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δηλαδή χωρίς όριο εισοδήματος.

Η διασυνοριακή ελάφρυνση των ζημιών (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να εξεταστεί μόνο κατά τη δεύτερη φάση (ενοποίηση) της οδηγίας, σύμφωνα με τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Εκτός από την αρχή καταγραφής όλων των κερδών και ζημιών στο πλαίσιο του CCTB, και οι δύο χώρες υποδεικνύουν ότι ο υπολογισμός της φορολογικής βάσης θα πρέπει επίσης να ακολουθεί ενιαία λογιστικά πρότυπα και να καθορίζεται από τη λεγόμενη σύγκριση των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον, οι μειώσεις θα είναι περιορισμένες εάν οι πληρωμές γίνονται σε μια χώρα με χαμηλή φορολογία, σύμφωνα με τη συμφωνία.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι η μεταβατική περίοδος για ένα εναρμονισμένο σύστημα φορολογίας εταιρειών θα πρέπει να είναι τετραετής.

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

 

ΑΣΒ