Προσαυξημένες κατά 50% εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά των επιχειρήσεων οι εργοδοτικές εισφορές που αφορούν νέες θέσεις απασχόλησης

Προϋποθέσεις: Οι νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει να έχουν την μορφή της εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και θα πρέπει να καλύπτονται από νέους που κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 30 έτη ή από μακροχρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Το δικαίωμα της έκπτωσης χορηγείται, εφόσον προκύπτει κατά το οικείο έτος πρόσληψης αφενός η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε σχέση με το μέσο όρο του προηγούμενου έτους και αφετέρου η αύξηση της μισθολογικής δαπάνης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους. Ως ανώτατο όριο έκπτωσης των εργοδοτικών εισφορών ανά νέα θέση απασχόλησης ορίζεται το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού. Υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα της προσαυξημένης κατά 50% έκπτωσης των εργοδοτικών εισφορών για τις νέες θέσεις εργασίας μπορεί να χορηγείται και για τέσσερα επιπλέον συναπτά έτη, πέραν του έτους πρόσληψης. Πρόκειται για ένα φορολογικό κίνητρο που αποβλέπει στην ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης με την είσοδο των νέων ηλικιακά εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Πηγή: grant-thornton

Β