Προσφυγή κατά ΕΦΚΑ – Δικαστική Απόφαση

Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού Συνεργάτη Ε.Ε.Α.

Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού Συνεργάτη Ε.Ε.Α.


ΘΕΜΑ: Προσφυγή κατά απορριπτικής αποφάσεως ΤΔΕ ΙΚΑ σε ένσταση κατά ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ για παράβαση ουσιώδους τύπου (έλλειψη ακρόασης).

 

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του…………,

για να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης………………. ,

κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α. – E.T.A.M.), και ήδη «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού (άρθρο 51 του ν. 4387/2016, Α' 85), ………………………………………….

 Το Δικαστήριο, αφού μελέτησε τη δικογραφία.

 Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Η κρίση του είναι η εξής:

 1…….. Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο …………… η προσφεύγουσα επιδιώκει την ακύρωση της …/συν …η/……………………. απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. Εύοσμου Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση της κατά της ……………../2012 Πράξης Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. Εύοσμου Θεσσαλονίκης και της…/201-2 Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) του ίδιου Υποκαταστήματος με τις οποίες της επιβλήθηκαν εισφορές ύψους …………. ευρώ και πρόσθετες επιβαρύνσεις ύψους ……………… ευρώ αντίστοιχα. Η παρούσα δίκη νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 9 του ν. 4387/2016 (Α' 85), συνεχίζεται χωρίς διακοπή από το ν. π. δ. δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» που συστάθηκε με τα άρθρα 51 επ. του ίδιου νόμου και στον οποίο εντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 53 αυτού, το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Η κρινόμενη προσφυγή, η οποία εισάγεται αρμοδίως στο Δικαστήριο αυτό και ασκείται παραδεκτά, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω στην ουσία.

2. Επειδή, με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999, Α'-45) θεσπίζονται ειδικότερες ρυθμίσεις για την άσκηση του κατοχυρωμένου από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, χωρίς, όμως, να επιδιώκεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής (βλ. Σ.τ.Ε. 2612/2003 επτ., 808/2013 επτ., 423/2016, 1834/2014, 1646/2014, 1401/2014). Κατά την έννοια δε της-εν λόγω συνταγματικής διάταξης και συνακόλουθα, κατά την έννοια του άρθρου 6 του ανωτέρω Κώδικα, η τήρηση του ουσιώδους αυτού τύπου αποβλέπει στην παροχή της δυνατότητας στον διοικούμενο, σε βάρος του οποίου επίκειται να εκδοθεί μία δυσμενής διοικητική πράξη, να προβάλει ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού οργάνου συγκεκριμένους ισχυρισμούς, δυνάμενους να επηρεάσουν τη λήψη της σχετικής απόφασης κατόπιν διαφορετικής εμφάνισης ή εκτίμησης των επίμαχων πραγματικών περιστατικών (βλ. Σ.τ.Ε. 1620/2017 επτ., 1711/2011 επτ., 91/2018, 88/2018). Τέτοια περίπτωση συντρέχει, μεταξύ άλλων, όταν με τη δυσμενή διοικητική πράξη αποδίδεται στον διοικούμενο υπαίτια συμπεριφορά (βλ. Σ.τ.Ε. 2370/2007 Ολομ., 2301/2015, 3578/2013, 2385/2012), τυχόν δε παράλειψη τήρησης της διαδικασίας ακρόασης δεν δύναται να καλυφθεί, κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της ήδη εκδοθείσας διοικητικής πράξης (βλ. Σ.τ.Ε. 2180/2013 επτ., 2900/2015, 3489/2011, 2521/2011, 3114/2010, 4437/2009, 2159/2009).

Συνεπώς, το καθ' ου Ίδρυμα υποχρεούται να καλέσει σε ακρόαση τον εργοδότη, όταν προτίθεται να εκδώσει εις βάρος αυτού πράξεις καταλογισμού ασφαλιστικών εισφορών (Π.Ε.Ε.) και λοιπών επιβαρύνσεων παρακολουθηματικού χαρακτήρα, όπως είναι η Π.Ε.Π.Ε.Ε. (βλ. Σ.τ.Ε. 2563/2016, 2546/2016, 696/2010, 2963/2009, 159/2009, 2709/2008), με την αιτιολογία της ασφαλιστικής τακτοποίησης φερόμενων σαν απασχολούμενων στην επιχείρηση αυτού (βλ. Σ.τ.Ε. 2180/2013 επτ., 2900/2015, 2824/2015, 2348/2015, 3516/2014, 537/2014). Εξάλλου, σε περίπτωση μη προηγούμενης ακρόασης του θιγομένου, ο συγκεκριμένος λόγος ακύρωσης προβάλλεται λυσιτελώς μόνο με παράλληλη αναφορά, κατά τρόπο ειδικό και τεκμηριωμένο αλλά όχι και απαραίτητα πανηγυρικό (βλ. Σ.τ.Ε. 91/2018, 88/2018), ουσιωδών ισχυρισμών που δύνανται να ασκήσουν επιρροή στην εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και τους οποίους ο διοικούμενος θα προέβαλε ενώπιον των αρμόδιων οργάνων του Ιδρύματος, εάν είχε κληθεί προς τούτο (βλ. Σ.τ.Ε. 2560/2015 Ολομ., 4447/2012 Ολομ., 1620/2017 επτ., 540/2017 επτ„ 2180/2013 επτ., 1530/2017, 157/2017, 1098/2016, 940/2016).

3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Σε επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε το αρμόδιο όργανο του καθού στις                       στην επιχείρηση της προσφεύγουσας,  στον  Εύοσμο Θεσσαλονίκης, βρέθηκε να εργάζεται ο …………………, ο οποίος δήλωσε, όπως προκύπτει από την από . ……………………….. έκθεση επιτόπιου ελέγχου των οργάνων του καθ’ ου, ότι προσλήφθηκε την ημέρα του ελέγχου, προκειμένου να εργαστεί σαν ………………………. Εν συνεχεία, στις ……………….. κατά τον έλεγχο στα στοιχεία ασφάλισης των εργαζόμενων της επιχείρησης της προσφεύγουσας, διαπιστώθηκε ότι ο … …………………δεν ασφαλίστηκε για την εργασία του στις ……….. και ότι η επιχείρηση δεν είχε τηρήσει έγγραφα στοιχεία ως προς τον χρόνο πρόσληψης και αποχώρησης του. Για τον λόγο αυτόν, λογίζονταν σαν απασχοληθείς στην εν λόγω εργοδότρια για επιπρόσθετους έξι μήνες από το χρόνο της φερόμενης αποχώρησης του, κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ' του ν. 2972/2001 (Α'-291).

Ενόψει των διαπιστώσεων αυτών, εκδόθηκε η …/2012 Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. Εύοσμου Θεσσαλονίκης και η …/2012 Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) του ίδιου Υποκαταστήματος, με τις οποίες επιβλήθηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας εισφορές ύψους …………………………. ευρώ για την ασφαλιστική τακτοποίηση για έξι μήνες του … και πρόσθετες εισφορές ύψους ………………………. (ποσοστό 30% επί των εισφορών) ευρώ λόγω ανακριβούς δήλωσης Α.Π.Δ.

Κατά των ανωτέρω καταλογιστικών πράξεων η προσφεύγουσα άσκησε ένσταση ενώπιον της αρμόδιας Τ.ΔΕ, κατά τη συζήτηση της οποίας εμφανίστηκε η προσφεύγουσα με την πληρεξούσια δικηγόρο της και δήλωσε ότι ο αλλοδαπός εργάστηκε μόνο για μια ημέρα στην επιχείρηση της δοκιμαστικά με την υπόσχεση ότι θα προσκομίσει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά για να γίνει η πρόσληψη του αλλά τελικά δεν εμφανίστηκε ξανά. Περαιτέρω, κατέθεσε σαν μάρτυρας η οποία δήλωσε ότι είναι η πιο παλιά εργαζόμενη στην επιχείρηση και επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας. Η ένσταση της προσφεύγουσας απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε..

4……… Επειδή, με το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, όπως οι λόγοι αυτού αναπτύσσονται παραδεκτά με το κατατεθέν υπόμνημα, η προσφεύγουσα ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης της Τ.Δ.Ε., προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι ένδικες Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Ε.Ε. είναι ακυρωτέες προεχόντως λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου, καθώς εκδόθηκαν χωρίς να έχει κληθεί προηγουμένως για να εκθέσει τις απόψεις της, κατά παράβαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της προηγούμενης ακρόασης. Επιπροσθέτως, ισχυρίζεται ότι, ο … εργάστηκε μόνο εκείνη την ημέρα του ελέγχου και μετά δεν επανήλθε για εργασία, γεγονός που θα μπορούσε να διαπιστώσει το καθού αν είχε προβεί σε νέο επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση της. Τέλος, υποστηρίζει ότι κατά το χρόνο έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων είχε μεταβιβάσει την επιχείρηση της.

5. …………Επειδή, ενόψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών και λαμβάνοντας υπόψη:

α) ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη δεύτερη σκέψη, οι ένδικες Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Ε.Ε. του καθ' ου Ιδρύματος εμπίπτουν στην κατηγορία των πράξεων όπου απαιτείται η προηγούμενη ακρόαση του θιγομένου,

β) ότι, εν προκειμένω, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι τηρήθηκε ο εν λόγω ουσιώδης τύπος και

γ) ότι η προσφεύγουσα αμφισβητεί την πλασματική απασχόληση του προαναφερόμενου εργαζομένου στην επιχείρηση της, προβάλλοντας με το δικόγραφο της υπό εξέταση προσφυγής συγκεκριμένους ισχυρισμούς που αναφέρονται στην ουσία της υπόθεσης και υποστηρίζονται από καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον των ασφαλιστικών οργάνων, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι ένδικες καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν κατά παράβαση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης και ότι, επομένως, πρέπει η προσβαλλόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε. να ακυρωθεί, η δε υπόθεση να αναπεμφθεί στον συνεχίζοντα τη δίκη Ε.Φ.Κ.Α., κατ' εφαρμογή της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προκειμένου να τηρηθεί ο εν λόγω ουσιώδης τύπος.

6. Επειδή, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η προσφυγή να γίνει δεκτή. Περαιτέρω, πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη της Τ.Δ.Ε. και να αναπεμφθεί η υπόθεση κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη σκέψη.

Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στον προσφεύγοντα το παράβολο που κατέβαλε (βλ. άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α' του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας), αλλά, εκτιμώμενων των περιστάσεων, να απαλλαγεί ο Ε.Φ.Κ.Α. από τα δικαστικά έξοδα αυτού (βλ. άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε' του ίδιου Κώδικα).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει την …/συν …η/………………………. απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. Εύοσμου Θεσσαλονίκης,

Αναπέμπει την υπόθεση στον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το σκεπτικό.

Διατάσσει την απόδοση στην προσφεύγουσα του καταβληθέντος παραβόλου.

Απαλλάσσει τον Ε.Φ.Κ.Α. από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας.

 

Δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στο ακροατήριο του Δικαστηρίου σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις …………………….. 2018

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ