Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : « ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ » – Γ.Ν. Ζακύνθου