Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ακίνητα του ΕΦΚΑ στην Αθήνα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων Φορέων του με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως Δημόσιους Φορείς, Υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι. κλπ., καθώς και λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα ακίνητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.
Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς υποβάλλουν σε φάκελο έγγραφη πρόταση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους είτε με συστημένη επιστολή ή courier, με την ένδειξη «ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΦΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ».
Οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ6) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σταδίου 29, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Η συγκέντρωση, η κατηγοριοποίηση και ο έλεγχος πληρότητας των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3368310, 210 3368095, 213 1516853-4, 213 1516839 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ