Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς το Ε.Ε.Α. για προμήθεια γραφικής ύλης 2020

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ενδιαφέρεται να προμηθευτεί  για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας του, είδη γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, προϋπολογισμού 1.302,00 € χιλίων τριακοσίων δύο ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), όπως περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 1 του Άρθρου 1 της συνημμένης πρόσκλησης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο που θα παραδοθεί στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη  10679, Αθήνα, 2ος Όροφος), έως και την 7η Ιουλίου 2020 και ώρα 1.00 μ.μ, αναγράφοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο Άρθρο 2.

Προθεσμία υποβολής: έως και την Τρίτη 7.7.2020 στις 1.00 μ.μ.

 Μέθοδος επιλογής:  Η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των απαιτούμενων ειδών και των ποσοτήτων του Πίνακα 1 του Άρθρου 1, μόνο βάσει τιμής, μεταξύ αυτών που πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές της στήλης «Περιγραφή Προϊόντων» του παραπάνω αναφερόμενου πίνακα 1, κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

Η αποστολή προσφοράς προς το επιμελητήριο σημαίνει την αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

  1. Αναλυτική Πρόσκληση Προμήθειας Ειδών Γραφικής Ύλης
  2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Νόμιμου Εκπροσώπου