Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς το Ε.Ε.Α. για προμήθεια ειδών κυλικείου

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ενδιαφέρεται να προμηθευτεί  για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας του, είδη κυλικείου, προϋπολογισμού 1.500,00 € χιλίων πεντακοσίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα είδη και τις ποσότητες που εμφανίζονται στον πίνακα ποσοτήτων (Πίνακας 1) του Άρθρου 1 της συνημμένης πρόσκλησης.

Προθεσμία υποβολής:  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο που θα παραδοθεί στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη  10679, Αθήνα, 2ος Όροφος), έως και την την Πέμπτη 16.5.2019 και ώρα 2.00 μ.μ, αναγράφοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο Άρθρο 2.

Μέθοδος επιλογής:  Η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των απαιτούμενων ειδών και των ποσοτήτων του Πίνακα 1 του Άρθρου 1, μόνο βάσει τιμής, μεταξύ αυτών που πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές της στήλης «Περιγραφή Προϊόντων» του παραπάνω αναφερόμενου πίνακα 1, κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

Η αποστολή προσφοράς προς το επιμελητήριο σημαίνει την αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

  1. Αναλυτική Πρόσκληση Προμήθειας Ειδών Κυλικείου
  2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Νόμιμου Εκπροσώπου
  3. Υπόδειγμα πίνακα Προσφοράς (βάσει του άρθρου 5)