Προσοχή! Κρούσματα ψευδών ελέγχων σε κρεοπωλεία!

Οι κρεοπώλες να μη δέχονται έλεγχο χωρίς επίδειξη υπηρεσιακής και αστυνομικής ταυτότητας και αν δεν είναι δύο τουλάχιστον

 

Κρού­σμα­τα εξα­πά­τη­σης εμ­φα­νί­στη­καν σε κρε­ο­πω­λεία των Αθη­νών και του Πει­ραιά, όπως ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση της Πα­νελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Κα­τα­στη­μα­ταρ­χών Κρε­ο­πω­λών.

 

Η ΠΟΚΚ προει­δο­ποιεί τους κρε­ο­πώ­λες "να μην δέ­χο­νται τον έλεγ­χο, αν δεν υπάρ­ξει επί­δει­ξη της υπη­ρε­σια­κής και αστυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας των ελεγ­κτών της πε­ρι­φέ­ρειας και αν δεν εί­ναι του­λά­χι­στον δυο ελεγ­κτές, όπως προ­βλέ­πε­ται από την ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία. Επί­σης να επι­δει­κνύ­ουν την εντο­λή ελέγ­χου, με την στρογ­γυ­λή σφρα­γί­δα της υπη­ρε­σί­ας τους".