Προβλέψεις της ΤτΕ για επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας

Προβλέπονται ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ 2,0% και 2,3% για τα έτη 2018 και 2019 αντιστοίχως.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, αναμένεται επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας μεσοπρόθεσμα. Προβλέπονται ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ 2,0% και 2,3% για τα έτη 2018 και 2019 αντιστοίχως. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα στηριχθεί στις επιχειρηματικές επενδύσεις, στις εξαγωγές, αλλά και στην ελαφρά άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης.

 

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να σημειώσει συγκρατημένη άνοδο, καθώς θα βελτιώνεται το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ως αποτέλεσμα της αύξησης της απασχόλησης. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η βελτίωση της ρευστότητας, λόγω της σταδιακής επιστροφής των καταθέσεων, της αντιμετώπισης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην ανάκαμψη των επενδύσεων.

 

Οι εξαγωγές αγαθών αναμένεται ότι θα συνεχίσουν τη θετική πορεία των τελευταίων χρόνων και θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται, υποβοηθούμενες από το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

 

Οι εξαγωγές υπηρεσιών θα ακολουθήσουν την εκτιμώμενη αύξηση της ζήτησης ναυτιλιακών και τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα όμως, άνοδο αναμένεται ότι θα σημειώσουν και οι εισαγωγές, επηρεαζόμενες από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης και κυρίως των επενδύσεων. Η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται λόγω της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ το θεσμικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας, μετά την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τα χρόνια που προηγήθηκαν, εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να επηρεάζει περαιτέρω θετικά την απασχόληση, με αποτέλεσμα να προβλέπεται ότι το ποσοστό ανεργίας το 2018 θα υποχωρήσει κάτω από 20%.

 

Η ανοδική πορεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή θα συνεχιστεί και το 2018, αν και με ελαφρώς χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το 2017, λόγω εξάντλησης των επι- δράσεων βάσης από τις τελευταίες αυξήσεις στην έμμεση φορολογία.

 

Το 2018 χαρακτηρίζεται από την έλλειψη νέων επιβαρύνσεων στην έμμεση φορολογία (με εξαίρεση το τέλος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία και την εναρμόνιση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ στα εναπομείναντα νησιά με εκείνους στην υπόλοιπη χώρα). Συνεπώς, καθοριστικό ρόλο παίζουν αφενός μεν η εξάντληση των επιδράσεων βάσης, συμπιέζοντας το γενικό πληθωρισμό, αφετέρου δε οι νέες υψηλές τιμές του πετρελαίου που επιδρούν πληθωριστικά. Η συνισταμένη των αντίρροπων αυτών δυνάμεων αναμένεται να διαμορφώσει το γενικό πληθωρισμό σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα εκείνων που κατα- γράφηκαν το 2017.

 

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα, για το 2018 αναμένεται να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος του προγράμματος. Συγκεκριμένα, στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής εκτιμάται η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης (όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης) ύψους 3,6% του ΑΕΠ το 2018, έναντι στόχου 3,5% του ΑΕΠ.

 

Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της οικονομίας περιβάλλονται από σημαντικές αβεβαιότητες. Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων και υπερβολική φορολόγηση ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιβράδυνση της ανάκαμψης της οικονομίας. Οι κίνδυνοι που πηγάζουν από το εξωτερικό περιβάλλον συνδέονται κυρίως με την αύξηση του εμπορικού προστατευτισμού διεθνώς, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και με την αύξηση της αποστροφής κινδύνου των επενδυτών λόγω αναταράξεων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Τέλος, ενδεχόμενη επιδείνωση της προσφυγικής κρίσης και αύξηση των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα.

 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2017-2018

 

 

ΑΣΒ