Ρουμανία: Απέδωσε ο μειωμένος ΦΠΑ στο κρέας

Αύξηση πωλήσεων κρέατος 5% ως 10%!

Από την 1η Ιου­νί­ου στη Ρου­μα­νία ισχύ­ει μειω­μέ­νος ΦΠΑ για το κρέ­ας (και για τα πε­ρισ­σό­τε­ρα βα­σι­κά τρό­φι­μα) στο 9%, από το 24% που ίσχυε μέ­χρι τώ­ρα.

 

Στο λί­γο αυ­τό διά­στη­μα σύμ­φω­να με τις το­πι­κές αλυ­σί­δες λια­νι­κής πώ­λη­σης οι πω­λή­σεις κρέ­α­τος αυ­ξή­θη­καν 5-10%.

 

 

Ο επι­κε­φα­λής της Ένω­σης Κρέ­α­τος της Ρου­μα­νί­ας Radu Timis δή­λω­σε ότι με­τα­ξύ Μα­ΐ­ου και Ιου­λί­ου οι επι­χει­ρή­σεις επε­ξερ­γα­σί­ας κρέ­α­τος αύ­ξη­σαν την πα­ρα­γω­γή τους κα­τά 15%, ως απο­τέ­λε­σμα των βελ­τιω­μέ­νων προ­βλέ­ψε­ων για αύ­ξη­ση των πω­λή­σε­ων.

Η Ένω­ση, η οποία συ­νε­νώ­νει 50 πε­ρί­που με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις, οι οποί­ες αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 60% της συ­νο­λι­κής πα­ρα­γω­γής κρέ­α­τος στη Ρου­μα­νία, ασκού­σε πιέ­σεις για τη μεί­ω­ση αυ­τή στο συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ προ­βάλ­λο­ντας ως επι­χει­ρή­μα­τα ότι κά­τι τέ­τοιο θα μεί­ω­νε ση­μα­ντι­κά τις τι­μές του κρέ­α­τος, θα κα­τα­πο­λε­μού­σε την ανερ­γία και θα δη­μιουρ­γού­σε πρό­σθε­τα έσο­δα στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις της Ένω­σης τα επι­πλέ­ον έσο­δα που μπο­ρεί να φέ­ρει στο κρά­τος η μεί­ω­ση του ΦΠΑ, εί­ναι 160 εκατ. ευ­ρώ.

Στη Ρου­μα­νία η πτώ­ση της κα­τα­νά­λω­σης τα τε­λευ­ταία χρό­νια εί­ναι δρα­μα­τι­κή. Από 70 κι­λά κρέ­α­τος που ήταν η κα­τά κε­φα­λή κα­τα­νά­λω­ση κρέ­α­τος στη χώ­ρα το 2009, μειώ­θη­κε σε μό­λις 58 κι­λά το 2015. Πα­ράλ­λη­λα ένα με­γά­λο πο­σο­στό της δια­κί­νη­σης κρέ­α­τος γί­νε­ται πα­ρά­νο­μα, όπως πα­ρα­δέ­χο­νται όλοι.

 

Ο επι­κε­φα­λής του συν­δι­κά­του των βιο­μη­χα­νιών κρέ­α­τος δή­λω­σε στον Τύ­πο ότι στο διά­στη­μα που ισχύ­ει ο νέ­ος μειω­μέ­νος συ­ντε­λε­στής έχουν μειω­θεί δρα­στι­κά οι πα­ρά­νο­μες ει­σα­γω­γές κρέ­α­τος, ενώ το προη­γού­με­νο διά­στη­μα η αγο­ρά εί­χε "πλημ­μυ­ρί­σει" από φορ­τη­γά που με­τέ­φε­ραν κρέ­ας που­λε­ρι­κών. Σε σχε­τι­κή συ­ζή­τη­ση πριν λί­γους μή­νες στη ρου­μά­νι­κη βου­λή, βου­λευ­τής του κυ­βερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος και επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής Γε­ωρ­γί­ας του Κοι­νο­βου­λί­ου υπο­λό­γι­σε τη φο­ρο­δια­φυ­γή στη βιο­μη­χα­νία κρέ­α­τος στο 40% των πω­λή­σε­ων, που ση­μαί­νει ένα πο­σό της τά­ξης του 1,5 δισ. ευ­ρώ.

 

Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα βρώσιμα κρέατα στη Ελλάδα διάβασε εδώ.

 

Πηγή: meatnews.gr