Σελίδες της ιστορίας. Η κατάσταση των Επαγγελματιών & Βιοτεχνών το 1951

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η οικονομία της χώρας ήταν ακόμη υπό διάλυση μετά τις καταστροφές που υπέστη η χώρα από την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε. Οι κυβερνήσεις εκείνης της εποχής με ευκολία φόρτωναν διάφορα φορολογικά και άλλα βάρη στους μικρομεσαίους για να εισπράξει έσοδα. Όμως η κατάσταση των μικρομεσαίων ήταν τραγική διότι δεν είχαν καταφέρει ακόμη να συνέλθουν από τις καταστροφές.

Το 7ο Συνέδριο των Επαγγελματιών Βιοτεχνών  που συνεκλήθη με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ και συμμετοχή των οργανώσεων  -μελών της και επιμελητηρίων, στις 11 Νοεμβρίου 1951, διατύπωσε σε ψήφισμα τα προβλήματα, τις αντιθέσεις και τα αιτήματά τους.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

Ψήφισμα του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματιών Βιοτεχνών – 1951

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Διά τού Β’ ψηφίσματος υπό τον τίτλον «Γενικόν της καθόλου οικονομικής καταστάσεως των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών», το Συνέδριον διαπιστώνει:

1) Ότι η οικονομική κατάστασις των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών είναι έξαιρετικά δυσχερής και προβλέπει την έτι περαιτέρω έντασίν της.

2) Ότι τά περιθώρια έκ των εργασιών έν γένει των Έπαγγελματιών και Βιοτεχνών έχουσι χάσει την άγοραστικήν των δύναμιν και είναι άνεπαρκή διά να καλύψουν τάς δαπάνας τής λειτουργίας των Έπαγγελματτοβιοτεχνικών καταστημάτων και έργαστηρίων.

3) Ότι το κύμα της μειουμένης έργασίας όγκούνται έπικίνδυνα χωρίς να λαμβάνηται κανένα μέτρον περιστολής του.

4)Ότι ό κόσμος ή μεγάλη μάζα των Έπαγγελματιών και Βιοτεχνών δεν κατορθώνει να συγκεντρώση ούτε αύτά τά άπολύτως αναγκαία διά την συντήρησιν των οικογενειών τους.

5)Την ανάγκη όπως ή Τάξις των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της χώρας αδιάσπαστος ήνωμένη και πειθαρχημένη προχωρήση είς τον αγώνα διά την έπιβίωσιν της και διεκδικήση με ‘ακαμπτον αποφασιστικότητα τά ζητήματά της και να ματαιώση τον κίνδυνον του αφανισμού της. Προς τούτο αποφασίζει:

1)Αναμένει από την νέαν Κυβέρνησιν του τόπου την εκδήλωσιν του στοργικού ένδιαφέροντος της διά την επίλυσιν των έκκρεμών ζητημάτων της.

2) Διαδηλώνει την άπόφασιν των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών να αγωνισθούν διά την προώθησιν και επίλυσίν των

3)Καταδικάζει κάθε αναβολήν έπιλύσεως των προβλημάτων της μεγάλης Τάξεως των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών και διακηρύσσει ότι μόνος τρόπος άντιμετωπίσεως της καταστάσεως είναι:

Ή οργανωμένη δραστηρία και θαρραλέα κινητοποίησις όλων των Όργανώσεων της Χώρας.

4)Έάν παρ’ έλπίδα ή νέα Κυβέρνησις γίνη έπιλήσιμων των θυσιών του Έπαγγελματοβιοτεχνικού κόσμου χαιρετίζει θερμά την έκδήλωσιν δυναμικών λύσεων.

5)Διατυπώνει τά προβλήματα πού απασχολούν τους Έπαγγελματίας και Βιοτέχνας γενικά κατά τομείς και ύπουργεία ως εν τώ παρόντι διαλαμβάνονται.

γ) ΔΑΝΕΙΑ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1) Τήν συνέχισιν χορηγήσεως μακροπροθέσμων δανείων ανασυγκροτήσεως είς τους Επαγγελματίας και Βιοτέχνας των πληγεισών περιφερειών της Χώρας με τον καταρτισθέντα πίνακα του ύπουργείου Συντονισμού.

2) Την άμεσον πιστοδότησιν των Επαγγελματιών κεχωρισμένως άπό το Εμπόριον διότι συνθλίβονται με άποτελέσματα  να παραγκωνίζωνται και να άγνοούνται.

3)Την προώθησιν των Βιοτεχνικών δανείων.

4) Την είδικήν πιστοδότησιν των λαχανικών όπωρικών, ωών καί είδών τροφίμων καθ΄ όσον αί τελευταίως παρεμβαλλόμεναι δυσχέριαι και περικοπαί δημιουργούν πλήρες αδιέξοδον είς βάρος των αγορών και της Λαχαναγοράς.

5) Την έιδικήν μεταχείρισιν των κλάδων έφοδιασμού των πόλεων διά τροφίμων διά τής παροχής πιστώσεων διά κινήσεως των άγαθών εσωτερικής παραγωγής

6) Αί ύπολειπόμεναι δόσεις των όλοσχερώς καταστραφεισών περιοχών ως (Ναούσης) να διπλασιασθώσιν.

7) Ευχής έργον θα ήτο ή ίδρυσις είδικής Τραπέζης των Μεσαίων Τάξεων Έπαγγελματιών και Βιοτεχνών χρηματοδοτουμένης ύπό του Κράτους, όπως γίνεται σήμερον με την Αγροτικήν, διότι παρά τάς συνεχείς ύποσχέσεις οί έπαγγελματίαι συνθλίβονται.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ Ι.Κ.Α. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ κ.λ.π.

 • Ή Άσφάλισίς μας έβαπτίσθη Κοινωνική, άλλά ούδέποτε ύπήρξε τοιαύτη. Άπλούστατα είναι μία βαρυτάτη φορολογία της έργασίας μας. Ό εύφημισμός της κοινωνικότητός της άποτελεί έμπαιγμόν του Λαού.
 • Διά να καταστή Κοινωνική δέον να συμπεριληφθή όλόκληρος ό έργαζόμενος Λαός, συνεπώς και οί βιοτέχναι άνευ προσθέτων έπιβαρύνσεων, δεδομένου ότι τό Κράτος θά έδει νά καταβάλη έκ των άσφαλίστρων τό 1)3 τό όποίον άντί αύτού καταββάλλουν οί Έπαγγελματίαι καί Βιοτέχναι.
 • Συγχώνευσις είς τό Ι.Κ.Α. όλων των Έπικουρικών Ταμείων και άμεσος τακτοποίησις τού θέματος περί έπιδοτήσεως στρατευομένων.
 • Πρό πάσης κυρώσεως τού Α.Ν. τού Ι.Κ.Α. δέον νά ληφθή μέριμνα τακτοποιήσεως όλων τών έπιμάχων έκκρεμών ζητημάτων πού ένδιαφέρουν τούς Έπαγγελματίας καί Βιοτέχνας καί ίδιαίτερα ή μείωσις τής είσφοράς τών Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών.

Δ’ ΕΙΔΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ  ΔΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Β.Ε.

Το 7ον Συνέδριον Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών Έλλάδος, Τακτική Πανελλαδική Γενική Συνέλευσις έπί τού σπουδαιοτάτου δι΄ όλόκληρον τήν Τάξιν θέματος τού ΤΕΒΕ μετά μακράς συζητήσεις, άκούσαν τόν είδικόν Έισηγητήν, τήν Διοίκησιν τού ΤΕΒΕ, τούς έν συνεχεία όμιλητάς κατά τάς συνεδριάσεις τής 14 καί 15-11-51.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ:

 • Ότι πράγματι τό μέγα τούτο ζήτημα τής Άσφαλίσεως τών Έπαγγελματιών και Βιοτεχνών ζωηρώς ένδιαφέρει τά μέγιστα και συγκινεί όλόκληρον τήν Τάξιν ή όποία άτενίζει πρός τό ΤΕΒΕ, μετά θρησκευτικής εύλαβείας καί ώς προς φωτοβόλον άστέρα ό όποίος φωτίζει τά ζοφερά σκότη τών γηρατειών του.
 • Τήν ύψίστην κοινωνικήν, οικονομικήν καί ήθικήν σημασίαν τής άσφαλίσεως τών Έπαγγελματιών και Βιοτεχνών τών οικονομικώς άσθενεστέρων μετά τούς έργάτας.
 • Τήν όμοθύμως έκδηλωθείσαν θέλησιν τής Τάξεως όπως τό Κράτος άσκή τόν έλεγχον καί τήν έποπτείαν τού Όργανισμού διά τών άρμοδίων όργάνων του άφιεμένης τής Διοικήσεως αύτού είς αίρετούς άντιπροσώπους έκ τών ήσφαλισμένων.
 • Τήν μεγίστην άξίαν διά τήν Έπαγγελματικήν καί Βιοτεχνικήν Τάξιν τής αύτοτελούς δι’ αύτήν λειτουργίας τού ΤΕΒΕ ώς φορέως κυρίας άσφαλίσεως.
 • Τήν άνάγκην τής προστασίας καί ένισχύσεως αύτού διά νά δυνηθή νά έκπληρώση τούς άντικειμενικούς σκοπούς τής ίδρύσεώς του.
 • Τήν ύπό τού Κράτους έπιδειχθείσαν μέχρι τούδε άδιαφορίαν καί άστοργίαν .
 • Τήν καθολικήν άξίωσιν τών Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών όπως το ΤΕΒΕ καταστή ό ασφαλιστικός του Οργανισμός, ό όποίος νά περιλάβη όλους τούς κλάδους άσφαλίσεως καί νά καλύψη πάντας τούς κινδύνους κατά τής ύγείας, άναπηρίας καί ζωής αύτών
 • Ότι άποτελεί ίερόν καθήκον τών στελεχών νά βοηθήσουν δι’ όλων τών δυνάμεών των τήν Διοίκησιν τού ΤΕΒΕ είς τήν προσπάθειαν της πρός τόνωσιν τών είσπράξεων τού Όργανισμού.

     Ψηφίζει :

 • Όπως τό  Διοικητικόν Συμβούλιον τού ΤΕΒΕ άπαρτίζεται ώς πρός τά έξ  ήσφαλισμένων μέλη του άπό αίρετούς άντιπροσώπους. Τής έκλογής γενομένης τό ταχύτερον καί έντός τριμήνου τό βραδύτερον
 • Νά άφεθούν είς τήν διάθεσιν του Δ.Σ. τού ΤΕΒΕ τά είς ρευστόν μετρητά τού Ταμείου.

Α’. Ένοικιοστάσιον:

 • Tην παράτασιν τού ίσχύοντος ένοικιοστασίου, άνευ προσαυξήσεων διά τά καταστήματα καί έργαστήρια τουλάχιστον έπί μίαν τριετίαν.
 • Τήν συμμετοχήν είς τήν έπιτροπήν ένοικιοστασίου έκπροσώπων τής τάξεως τών έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών.
 • Τήν σοβαράν έκ μέρους τού κράτους άντιμετώπισιν τού ζητήματος τών οίκιών μόνον διά της άνοικοδομήσεως καί διά τής παροχής μακροπρόθεσμων δανείων πρός στέγασιν τών ύπό τό ένοικιοστάσιον κατοικούντων θά καταστή δυνατόν νά λυθή τό μέγα τούτο κοινωνικόν ζήτημα.

7) Νά ύπαχθώσιν είς τάς προστατευτικάς τού ένοικιοστασίου διατάξεις άπαντες οί Έπαγγελματοβιοτέχναι.

             Η θέση το Ε.Ε.Α.

Επιστολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών γι τη μη αύξηση των ενοικίων επαγγελματικής στέγης.

Στο ίδιο πλαίσιο αιτημάτων και διαμαρτυριών με το 7 Συνέδριο Επαγγελματιών – Βιοτεχνών για το χωροταξικό, κινήθηκε και το Επαγγελματικό Επιμελητηρίου Αθηνών αποστέλλοντας «πρός τον πρόεδρον τής Κυβερνή­σεως, τόν υπουργόν Δικαιοσύνης, τόν πρόεδρον τής Βουλής καί τούς άρχηγούς τών κομμάτων ‘Ελληνικού Συναγερμού καί Λαϊκού, τό κάτωθι τηλεγράφημα διαμαρτυ­ρίας έπί τής μελετωμένης αύξήσεως τών ένοικίων»:

«’Επαγγελματικός κόσμος διαμαρτύρεται έντόνως μελετωμένην σκέψιν αύξησεως ένοικίων καταστη­μάτων διερχομένων σήμερον σοβαρωτάτην έπαγγελματικήν καί οικο­νομικήν κρίσιν συνεπεία έπαχθεστάτων φορολογικών έπιβαρύνσεων καί λοιπών υποχρεώσεων άσφυκτικώς περιζωνόντων την περαιτέρω ύπαρξιν τών έπιχειρησεων μας διατελουσών ύπό αύστηροτάτας άγορανομικας διατιμήσεις μέ τιμάριθμον τού έτους 1947. ‘Επαγγελματική τάξις δι’ ήμών άντιτίθεται άπολύτως oίασδηποτε αύξήσεως ένοικίων, ήτις συνεπιφέρει κοινωνικήν άναταραχήν καί παντελή άρνησίν_μας συμμορφώσεως άντικοινωνικού καί άσυμφό­ρου ‘Εθνικού τοιούτου μέτρου. Διερμηνεύομεν άγανάκτησιν πολυπλη­θούς τάξεώς μας διά τοιαύτας σκέ­ψεις άποσκοπούσας την όλοκληοωτικήν έξαθλίωσιν τού έργαζομενου λαού διερχομένου σήμερον πλέον δύσκολον καμπήν ιστορίας του».

Αθήνα, Νοέμβριος 1951

Ο Πρόεδρος: ΣΤ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

 

‘Εκτός τής άνωτέρω διαμαρτυ­ρίας έγένετο καί προφορική άνάπτυξις ύπό τού κ. Χαλκιαδάκη προς τόν ύπουργόν τής Δικαιοσύνης κ. Παπασπύρου τών λόγων οίτινες συνηγο­ρούν ύπερ τής μη αύξήσεως κατά οίονδήποτε τρόπον τών ένοικίων.

 

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», 6/1/1952 & 13/1/1952

 

Β