Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2018

Οι σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου 2018

Καλό μήνα

 

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου 2018 προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις υπάρχουν και οι παρακάτω στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

α) Έως τις 15.5.2018 μπορούν να γίνουν διορθώσεις στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων προμηθευτών (ΜΥΦ) για το προηγούμενο έτος,

β) Έως τις 20.5.2018 γίνεται η υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2018,

γ) Έως τις 21.5.2018 γίνεται η υποβολή δήλωσης του ειδικού φόρου επί ακινήτων του ν.3091/2002,

δ) Έως τις 31.5.2018 γίνεται από τους κατόχους των Φ.Η.Μ. που έχουν έναν από τους τύπους που ορίζονται στην ΠΟΛ.1196/2017, δήλωση παύσης (απόσυρση) και

ε) Έως τις 31.5.2018, βάσει του δελτίου τύπου του υπ. Οικονομικών, πραγματοποιείται η υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2018 (1η εφαρμογή), αντί για τις 30.4.2018 που προβλεπόταν από την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 180036/952/2017.

 

Υποχρεώσεις Μαΐου 2018

10 Μαΐου 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 10 Μαΐου 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Απριλίου

Φ.Π.Α.

 1. 10 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

15 Μαΐου 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Απριλίου

Φ.Π.Α.

 1. 15 Μαΐου 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Απριλίου

Καταστάσεις προμηθευτών (ΜΥΦ)

 1. 15 Μαΐου 2018 Διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων προμηθευτών προηγούμενου έτους

16 Μαΐου 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 16 Μαΐου 2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Απριλίου

21 Μαΐου 2018

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 21 Μαΐου 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 21 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Απριλίου
 2. 21 Μαΐου 2018 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Απρίλιο

Ε.Φ.Α.

 1. 21 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης καταβολής ειδικού φόρου επί ακινήτων ν.3191/2002

Χαρτόσημα

 1. 21 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου

28 Μαΐου 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 28 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
 2. 28 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Μαρτίου

Φ.Π.Α.

 1. 28 Μαΐου 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν στον προηγούμενο μήνα

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 28 Μαΐου 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Μαρτίου

31 Μαΐου 2018

Φ.Π.Α.

 1. 31 Μαΐου 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Απριλίου
 2. 31 Μαΐου 2018 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Απριλίου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 31 Μαΐου 2018 Απόσυρση μοντέλων Φ.Η.Μ. των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1.10.2008
 2. 31 Μαΐου 2018 Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2018
 3. 31 Μαΐου 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
 4. 31 Μαΐου 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Μαρτίου
 5. 31 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Απριλίου)
 6. 31 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Μάρτιο)
 7. 31 Μαΐου 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Μάρτιος)
 8. 31 Μαΐου 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Απριλίου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)
 2. 31 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Μαρτίου)
 3. 31 Μαΐου 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Μαρτίου)
 4. 31 Μαΐου 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)
 5. 31 Μαΐου 2018 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Μαρτίου)

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 31 Μαΐου 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Απριλίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
 2. 31 Μαΐου 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. μηνός Απριλίου – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

ΑΣΒ