Συνοπτικός διαγωνισμός για «Διάφορες ιατρικές συσκευές & προϊόντα»» – 424 ΓΣΝΕ