Συνοπτικός διαγωνισμός για «Προμήθεια Νοσοκομειακών ειδών από χαρτί» – 424 ΓΣΝΕ