Συνοπτικός διαγωνισμός για «Προμήθεια Οδοντιατρικών εργαλείων χειρός» – 424 ΓΣΝΕ