Σύσταση ΙΚΕ μέσω e – ΥΜΣ – Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο – Διευκρινίσεις με την Απόφαση 109491/2020 Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύτηκε την 21/10/2020, η υπ. αριθμ. 109491/16.10.2020 απόφαη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο του πρότπυπου καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, η οποία πλέον θα συστήνεται μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται χρήση συμβολαιογραφικού τύπου, και παράλληλα προβλέπεται και η δυνατότητα  προσθήκης πρόσθετου περιεχομένου, που δεν αλλοιώνει τις διατάξεις του πρότυπου καταστατικού.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, η οποία περιλαμβάνει και σχέδιο του νέου πρότυπου καταστατικού, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προβλέπεται ότι, το πρόσθετο περιεχόμενο του καταστατικού συνίσταται στην προσθήκη επιπλέον άρθρων, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιούνται ή δεν θα αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν θα παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο περιλαμβάνει:

α) το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άθρρο 9 του Ν.4441/2016  (ΦΕΚ Α’227) και στο άρθρο 50 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

β) το πρόσθετο περιεχόμενο που συνίσταται στην προσθήκη επιπλέον άρθρων, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι, δεν τροποποιούνται, ή δεν αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Εξάλου, στο παράρτημα της ως άνω υπουργικής απόφασης περιλαμβάνονται εκτός από σχέδιο του πρότυπου καταστατικού με δυνατότητα πρόσθήκης πρόσθετου περιεχομένου, κατά τά άνω αναφερόμενα και διευκρινίσεις αναφορικά με τους ειδικότερους όρους σύστασης της ΙΚΕ και συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι :

 

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 τουν. 4712/2020 (Α’ 146), η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της e-ΥΜΣ (Ν. 4441/2016),με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που απαιτούν συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 

 1. Η σύσταση μιας ΙΚΕ δύναται να πραγματοποιηθεί:

 

α. είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού της υπουργικής απόφασης υπ’αρ. 11026/2020 (Β’ 491), το αποκλειστικό περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση,

 

β. είτε με το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο της παρούσης, για τη χρήση του οποίου θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες,

 

γ. είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν, ή αυτό προβλέπεται από διάταξη νόμου, ή εισφέρονται στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος.

 

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Άρθρο 1.

 

 1. Η επωνυμία της ΙΚΕ σχηματίζεται, είτε από το όνομα ενός, ή περισσοτέρων εταίρων, είτε προσδιορίζεται από τοαντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις και μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει μελατινικούς χαρακτήρες.
 2. Στην επωνυμία θα πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Ι.Κ.Ε.».
 3. Στην περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης ΙΚΕ, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ολογράφωςοι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».
 4. Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική, καθόσον δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο τουκαταστατικού.
 5. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου για διεθνείς συναλλαγές είναι προαιρετική. Εφόσον όμως είναιεπιθυμητή, μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες που έχει ήδη επιλεγεί είτε, εάνέχει επιλεγεί επωνυμία με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτή να αποδίδεται ή να μεταφράζεται σε ξένη γλώσσα. Ο νομικός τύπος θα πρέπει να αποδίδεται υποχρεωτικά με τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «PC.» και αν είναι μονοπρόσωπη με τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single Member P C.».
 6. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου απαιτεί προέλεγχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 τονΝ. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167), προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουνκατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό.

 

Άρθρο 2.

 

 1. Έδρα της εταιρείαςμπορείνα ορίζεται ή Δήμος, ή τοπική,ή δημοτική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρο 2του ν. 3852/2010, Α’ 87).
 2. Συνιστάται η αποφυγή αναφοράς της διεύθυνσης,καθώς σε περίπτωση αλλαγής της θα πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση καταστατικού.

 

Άρθρο 3.

 

 1. Η επιλογή του/των αντικειμένων γίνεται αποκλειστικά μέσω της επιλογής ΚΑΔ, η πρόσβασηστους οποίους μπορεί να γίνει μέσω του υπερσυνδέ-σμουhttps://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/allagi-antistoihisi-kad (αρχείο με τους από 1ης Δεκεμβρίου 2008 ισχύοντες Νέους Κ.Α.Δ., σύμφωνα με την νέα έκδοση της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008 κατά NACE).
 2. Στην Ι.Κ.Ε. απαγορεύεται η άσκηση επιχείρησης γιατην οποία από τον νόμο έχει οριστεί αποκλειστικός εταιρικός τύπος.

 

Άρθρο 4.

 

Η Ι.Κ.Ε. είναι εκ του νόμου εταιρεία ορισμένης διάρκειας, συνεπώς δεν μπορεί να οριστεί στο καταστατικό αόριστη διάρκεια αυτής. Εάν οι εταίροι δεν επιθυμούν κάτι διαφορετικό, η διάρκεια της εταιρείας είναι εκ του νόμου δώδεκα έτη.

 

Άρθρο 5.

 

 1. Στην ΙΚΕ το κεφάλαιο της εταιρείας ισούται με τησυνολική αξία των εταιρικών μεριδίων μόνο των κεφαλαιακών εισφορών και συνίσταται σε μετρητά και/ήεισφορές σε είδος.
 2. Η εταιρική συμμετοχή και τα εταιρικά μερίδια είναιαποσυνδεδεμένα από το κεφάλαιο της εταιρείας. Η συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων εκφράζει το σύνολοόλων των εταιρικών εισφορών (ήτοι κεφαλαιακές, εξω-κεφαλαιακές και εγγυητικές).
 3. Η ονομαστική αξία των μεριδίων είναι η ίδια για όλατα μερίδια, ανεξαρτήτως του είδους της εταιρικής εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.
 4. Δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται και τα τρίαείδη εισφορών. Ειδικά στην περίπτωση που δεν έχουνκαταβληθεί κεφαλαιακές εισφορές η παρ. 1 του άρθρου  5 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 0 ευρώ», η δε περ. Α «ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ» παραλείπεται.
 5. Στις περιπτώσεις κεφαλαιακής εισφοράς σε είδοςαπαιτείται αποτίμηση της εισφοράς αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.
 6. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές, που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενοκεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασίας,ή παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό (π.χ. τήρηση λογιστικών βιβλίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μάρκετινγκ, εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας κ.λπ.). Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών, ή εργασίας μπορεί να είναι είτε για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, είτε συγκεκριμένη. Για τις εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, αλλά η αξία τους καθορίζεται στο καταστατικό από τους συμβαλλόμενους.
 7. Οι εταίροι που παρέχουν εγγυητικές εισφορές ουσιαστικά δεσμεύονται να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμήνα προβούν στις καταβολές των χρεών της εταιρείαςμέχρι το ποσό της εγγυητικής εισφοράς που αναλαμβάνει ο καθένας στο καταστατικό. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και η αξία των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχεί σε αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης για χρέη της εταιρείας έναντι των τρίτων που ορίζεται επίσης στο καταστατικό. Για παράδειγμα, εάν το ποσό της ευθύνης Ε που ορίζεται στο καταστατικό είναι εκατό ευρώ, τότε η συνολική αξία των εγγυητικών εισφορών Ζ που θα καθορίζεται στο καταστατικό και η συνολική αξία των εκδιδομένων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τα εβδομήντα πέντε ευρώ.

 

 

 

Άρθρο 6.

 

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4072/2012 οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στη συνέλευση τωνεταίρων. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουναποφάσεις:

α. για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο παρών νόμος, ή το καταστατικό προβλέπει ότι, συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης, ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή,  β. για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60, γ. για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, δ. για τον αποκλεισμό εταίρου, ε. για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

 1. Ανάθεση στο διαχειριστή εξουσίας τροποποίησηςτου καταστατικού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (περίπτωση α’), μη προβλεπόμενη στο αρχικόκαταστατικό, αποφασίζεται με ομοφωνία των εταίρων. Η εξουσία που παρέχεται στο διαχειριστή να τροποποιεί το καταστατικό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τριετία.

 

Άρθρο 7

 

Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στο τέλος της χρήσης που έχει οριστεί από το καταστατικό (π.χ. αν η εταιρική χρήση έχει ορισθεί από 1/1 – 31/12 και η σύσταση της ΙΚΕ γίνει 30/6, η λήξη της Α’ εταιρικής χρήσης θα είναι 31/12, ήτοι μετά από 6 μήνες).

 

Άρθρο 8

 

Η διαχείριση της ΙΚΕ μπορεί να είναι  είτε η νόμιμη, είτε να ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων είτε καταστατική. Στο πρότυπο καταστατικό θα πρέπει να επιλεγεί ένας εκ των τριών τρόπων διαχείρισης και να συμπληρωθεί αναλόγως. Συγκεκριμένα:

α. Στη νόμιμη διαχείριση χρέη διαχείρισης εκτελούν όλοι οι εταίροι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί για τον κάθε εταίρο χωριστά αν έχει από κοινού ή μεμονωμένα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης. Σε περίπτωση ύπαρξης εταίρου, που είναι νομικό πρόσωπο, τότε αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο που θα το εκπροσωπεί.

β. Στη διαχείριση με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δεν ορίζεται κανένας διαχειριστής με το καταστατικό, καθώς αυτοί θα οριστούν μετά τη σύσταση και κατόπιν της απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων. Με την εν λόγω απόφαση μπορούν να οριστούν διαχειριστές ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, εταίροι, ή τρίτοι. Έως ότου πραγματοποιηθεί ο διορισμός των διαχειριστών ισχύει η νόμιμη διαχείριση και χρέη διαχειριστή εκτελούν όλοι οι εταίροι από κοινού.

γ. Στη καταστατική διαχείριση, οι διαχειριστές ορίζονται στο καταστατικό για ορισμένο, ή για αόριστο χρόνο και αναφέρεται για τον καθένα ξεχωριστά αν ενεργεί από κοινού, ή μεμονωμένα. Η διαχείριση μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, σε εταίρους ή τρίτους. Όταν επιλέγεται η καταστατική διαχείριση, κάθε τροποποίηση της διαχείρισης θα πρέπει να πραγματοποιείται με τροποποίηση καταστατικού.

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

 1. Η προσθήκη άρθρων με πρόσθετο περιεχόμενο,αποσκοπεί στη δημιουργία, ενός πληρέστερου και αρτιότερου καταστατικού κατά βούληση των ιδρυτών. Μετον τρόπο αυτό οι ιδρυτές:

α. αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών, ώστε η μεταξύ τους καταστατική σύμβαση να αντικατοπτρίζει πλήρως τη βούληση τους,

β. αυξάνεται ο βαθμός της ευθύνης τους, καθώς η επιλογή των πρόσθετων καταστατικών διατάξεων (προσθήκη άρθρων) πρέπει να πραγματοποιηθεί με εξαιρετική προσοχή,

γ. υπάγονται στον δειγματοληπτικό έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ και των προβλέψεων της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4635/2019 και

δ. σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 114 του ν. 4635/2019.

 1. Για τη συμπλήρωση των άρθρων με πρόσθετο περιεχόμενο τίθενται από το νόμο περιορισμοί, οι οποίοι θαπρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ενδιαφερόμενους.Τα κύρια σημεία που χρήζουν προσοχής είναι τα εξής:

α. Το πρόσθετο περιεχόμενο του καταστατικού δεν επιτρέπεται να τροποποιεί, ή να αναιρεί τα στοιχεία των άρθρων 1 έως και 8 της παρούσης που περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση ύπαρξης διατάξεων με αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε κατισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του υποχρεωτικού περιεχομένου (άρθρα 1 έως και 8).

β. Το πρόσθετο περιεχόμενο απαγορεύεται να παραβιάζει τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 108 και 114 του Ν. 4635/2019, περί αυτεπάγγελτης καταχώρισης, μεταβολής, ή και διαγραφής και επιβολής κυρώσεων (πρόστιμα από € 500 έως και € 100.000,00).

 1. Διευκρινίζεται ότι, το πρόσθετο περιεχόμενο δεν θαπρέπει να αφορά σε επανάληψη διατάξεων που προβλέπονται στο Ν. 4072/2012, αλλά κυρίως σε ζητήματα πουο εν λόγω νόμος αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των εταίρων να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ρύθμισή τους. Ενδεικτικά, τέτοιες διατάξεις ενδοτικού δικαίου περιλαμβάνονται στα εξής άρθρα του ν. 4072/2012: 48, 59, 60, 62, 64, 68, 71,72, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 100, 103, 104 κ.ά. Εφόσον ο νόμος το επιτρέπει, οι εταίροι μπορούν να ρυθμίζουν ειδικότερα στο καταστατικό της εταιρείας ζητήματα που αφορούν, είτε στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, είτε στη ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων.
 2. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή στους ενδιαφερόμενους ιδρυτές για σύσταση ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο,καθώς κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής οι ΥπηρεσίεςΓΕΜΗ θα προβούν σε έλεγχο δείγματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%  που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης 63577/2018 (Β’2380).

 

ΙΙΙ. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Άρθρο ….

 1. Οι εταίροι οφείλουν κατά το συστατικό στάδιο ναυπογράψουν την καταστατική σύμβαση, σύμφωνα με ταμέσα υπογραφής που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.4441/2016. Στην ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) τα μέσα αυτά είναι ηλεκτρονική υπογραφή (π.χ. κωδικοί TAXIS NET) ή ψηφιακή υπογραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι οι ιδρυτές να χρησιμοποιήσουν το ίδιο μέσο.
 2. Σε περίπτωση σύστασης ΙΚΕ από έχοντα την ειδικήσυμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα της παρ. 1α τουάρθρου 4 της υπ. αριθμ. 63577/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (δεν ισχύει στην e-ΥΜΣ) το καταληκτικό άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1……………………………………. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος…………… επί της οδού…………….. αρ…………., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)………………….., Α.Φ.Μ ……………………, επάγγελμα υπηκοότητας …………… και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) πληρεξούσιος του/της …………………………………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος…………… επί της οδού……………..αρ…………., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)………………….., Α.Φ.Μ……………………, επάγγελμα υπηκοότητας …………… και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ………………….δυνάμει του με αριθμό………../ΧΧ_ΧΧ-20χχ συμβολαιογραφικού εγγράφου.
2. Η εταιρεία με την επωνυμία………………………… , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) …………………………..που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την …………………………. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος……. επί της οδού……….. αρ……, κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) …………….., Α.Φ.Μ ………………, επάγγελμα υπηκοότητας……………………..και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)………………κ.ο.κ.