Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων: Ιούνιος 2019

Το eea.gr παρουσιάζει τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού – παθητικού των εποπτευόμενων,  από την Τράπεζα της Ελλάδος, ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 18.401 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2019, έναντι 17.717 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.287 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2019, παραμένοντας αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 13 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 7,0% το β΄ τρίμηνο του 2019, έναντι 7,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 11.237 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2019, έναντι 10.669 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των τιμών των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και της ευρωζώνης, αλλά και στις καθαρές αγορές ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 61,1%, έναντι 60,2% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.989 εκατ. ευρώ, έναντι 2.890 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,2%, έναντι 16,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές διαμορφώθηκε σε 599 εκατ. ευρώ έναντι 536 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,3%, έναντι 3,0% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται τόσο στην άνοδο των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και σε καθαρές αγορές μετοχών εσωτερικού.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 196 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.028 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2019. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 486 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 13.614 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 498 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του προηγουμένου τριμήνου. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 71,4% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων, έναντι 70,2% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2019

A΄ τρίμηνο

2019

B΄ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Καταθέσεις 1.287 1.287
Εσωτερικό 851 838
Εξωτερικό 436 449
Χρεωστικοί Τίτλοι 10.669 11.237
Εσωτερικό 4.444 4.848
Εξωτερικό 6.225 6.389
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 2.890 2.989
Εσωτερικό 904 955
Εξωτερικό 1.986 2.034
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 536 599
Εσωτερικό 395 454
Εξωτερικό 141 146
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 625 650
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 10 12
Δάνεια 176 173
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι 449 418
Λοιπά στοιχεία 1.074 1.037
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 17.717 18.401
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια 2.832 3.028
Ασφαλιστικές προβλέψεις 13.128 13.614
Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής 10.059 10.557
εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων 841 842
Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών 3.069 3.057
Δάνεια 98 113
Λοιπά στοιχεία 1.659 1.646

Πίνακας 2: Καθαρές ροές(2) τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις

2018

A΄ τρίμηνο

2019

B΄ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι 92 170
Εσωτερικό 153 117
Εξωτερικό -60 53
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 157 31
Εσωτερικό -2 -2
Εξωτερικό 158 33
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων -2 30
Εσωτερικό -2 26
Εξωτερικό 1 4

 

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/nomonetary/default.aspx

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» με στοιχεία γ’ τριμήνου 2019 θα δημοσιευτεί στις 2 Δεκεμβρίου 2019.

(1)Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 περί ενιαίας υποβολής εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

(2)Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.

Σήματα παλιών ασφαλιστικών εταιρειών

 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

 

Β