Συμψηφισμός οφειλών προς το δημόσιο και μετά την εκκαθάριση

To Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε θετικά στον συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) γνωμοδότησε θετικά ως προς τη δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών επιχείρησης με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτής έναντι του Δημοσίου οι οποίες γεννήθηκαν μετά την υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 46α του ν. 1892/1990).

Όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ.1138/31.5.2013, με την υπ' αριθ. 142/2013 γνωμοδότηση, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι νομίμως το Δημόσιο συμψηφίζει ληξιπρόθεσμα χρέη βεβαιωμένων οφειλών επιχείρησης με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτής έναντι του Δημοσίου που γεννήθηκαν μετά την υπαγωγή της υπό ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 46α του ν. 1892/1990 και μάλιστα ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο τα χρέη κατέστησαν ταμειακά ληξιπρόθεσμα, δηλαδή πριν ή μετά τη θέση της επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση.