Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Υποβολή προσφορών μέχρι 13-04-2018 και ώρα 14.00.